ANG DIOS AY TRINIDAD SA PERSONA

(sinulat ni Bro Owen Sandag)

trinity

Ang pagtolon-an sa Simbahan ang Diyos ay USA lamang ug kining USA ka Diyos adunay TULO KA MGA PERSONA,ang AMAHAN,ANAK,UG ESPIRITU SANTO,ug kining TULO KA PERSONA ay parihong Diyos.ang AMAHAN DIYOS ang ANAK DIYOS,ug ang ESPIRITU SANTO ay DIYOS apan dili SILA TULO KA DIYOS kundi USA LAMANG SILA SA PAGKA DIYOS. The Trinity is One. WE DONOT CONFESS THREE GODS,but ONE GOD in THREE PERSONS,the consubstantial Trinity. The Divine persons do not share the one divinity among themselves but EACH OF THEM IS GOD whole and entire: The Father is that which the Son is,The Son that which the Father is,the Father ang the Son that which the Holy Spirit is,by NATURE ONE GOD.(CCC NO.253). Kining pagtulon-ana sa simbahan nga ang Diyos ay Trinidad ay atong nabalo-an gikan usab mismo sa gipahayag sa Diyos. The Trinity is a mystery of Faith in the strict sense,one of the mysteries that are hidden in God,which can never be known UNLESS THEY ARE REVEALED BY GOD.(CCC NO.237).

Ang balaang kasulatan nagmatuod usab niini nga ang Diyos WALA MAG-INUSARA SA IYANG KAUGALINGON. And God said,”Let US make humankind in OUR image,according to OUR likeness; and let them have dominion over the fish of the sea,and over the birds of the air, and over the cattle, and over all wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. (Gen.1:26 NRSV). Kung atong nabantayan sa maong pahayag sa Diyos siya nagpahayag nga siya wala mag-inusara,matud pa sa Diyos “let US…OUR.”. kung atong balikan ang grammatika,ang kining ” US ug OUR”plural kini nga boot pasabot SUBRA SA USA.sa libro ni Isaias ang nagpahayag na usab nga siya(Diyos) wala gayud siya mag-inusara. Then I heard the voice of the Lord saying,Whom shall I send,and who will go for US?and I said,Here am I;send me!.(Isa.6:8 NRSV) Busa klaro nga ang Diyos sa iyang kaugalingon nagpahayag nga siya wala mag-inusara kundi aduna siyay kauban.kinsa man ang kauban sa Diyos Kay wala man di-ay siya mag-inusara? Ang bibliya mismo ang atong patubagon; Nang pasimula,naroon na ang tinatawah na salita.ang SALITA AY KASAMA ng Diyos at ang salita ay Diyos.(Juan 1:1 ASD) Kinsa di-ayni ang kauban sa Diyos sa dihang nagpahayag siya sa iyang kaugalingon nga siya wala mag-inusara ?ang iyang SALITA O PULONG nga Mao si Kristo.Ug dili lang si Kristo kundi ang ESPIRITU SANTO usab Kay ang ESPIRITU SANTO Mao man ang HININGA sa Diyos. At nang masabi niya ito,sila’y HININGAAN NIYA ,at sa kanila’y sinabi,Tanggapin ninyo ang ESPIRITU SANTO.(Juan 20:22 AB). Ug kini nga misteryo sa Diyos nga gitoohan nang daan sukad pa sa karaang testamento nga ang Diyos ay Trinidad ay gipahayag sa dayag ni Kristo diha sa pagbunyag kaniya didto sa sapa sa Jordan. And when Jesus had been baptized, just as he came up from the water,suddenly the heavens were opened to HIM and the he saw the SPIRIT of God descending LIKE A DOVE and alighting on him.and a VOICE from heaven said,THIS IS MY SON,the beloved with whom I am well pleased. (Matt.3:16-17 NRSV). Sa among sulat ni San Mateo ay gitin-aw ni Kristo ang pagtoo nga daan nang gitoohan sukad pa sa karaang testamento nga ang Diyos ay may MGA PERSONA. ang persona sa Amahan nga nagsulti,ikaduha,ang­­ persona sa Anak nga gibunyagan ni Juan sa sapa sa Jordan ug ang ikatulo,ang persona sa Espiritu Santo sa dagway sa kalapati.Kining tulo ka persona,ang Amahan,ang Anak,ug ang Espiritu Santo ay parihong gipahayag sa biblia nga Diyos. Ang Amahan gipaila nga Diyos; Nguni’t sa ganang at in ay may isang Diyos lamang,ang AMA,na buhat sa kanya ang lahat ng mga bagay,at tayo’y sa kanya;at isa lamang Panginoon,si Jesucristo,na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay,at tayo’y sa pamamagitan niya.(1 Cor.8:6 AB) Ang Anak gipaila nga Diyos; No one has ever seen God.It is GOD THE ONLY SON,who is close to the Father’s heart,who has made him known. (Juan 1:18 NRSV) Ang Espiritu Santo gipaila nga Diyos; Agad namang nagtanong si Pedro,”Ananias bakit ka nagpalinlang Kay satanas? NAGSISINUNGALING KA SA BANAL NA ESPIRITU dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo.Hindi ba’t ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta?at nang maibinta na,hindihindi ba’t nasa sa iyo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa opera?bakit mo pa nagawa ang ganito?NAGSINUNGALIN­­G KA hindi lamang sa tao kundi LALONG LALO NA SA DIYOS. (Gaw.5:3-4 ASD) Pangutana;nagtudlo ba di-ay ang bibliya ug TULO LA DIYOS? Ang tubag wala magtudlo ang biblia nga adunay tulo ka Diyos kundi USA LAMANG. Makinig kayo,O mga mamamayan ng Israel: ang Panginoon na ating Dios ay IISANG PANGINOON LAMANG.(Deut.6:4 ASD) Busa klaro ang biblia wala magtudlo nga ang Diyos ay tulo kundi nagtudlo nga ang Diyos ay USA LAMANG nga may TUTULO KA PERSONA,ang Amahan, ang Anak,ug ang Espiritu Santo.God Bless us all.

Advertisements

March 8, 2018 at 11:19 am Leave a comment

SAKRAMENTO SA BUNYAG – Bunyag sa bata

( Sinulat ni Bro Septofel Apurado)

IMG_20151016_0008

Pasiuna

Sumala pa sa usa ka panultihon gikan sa latin nga “A fonte puro pura defluit aqua” nga sa english “Pure water flows from a pure spring”, Busa ang bunyag lamang sa Katolikong simbahan nga dunay lapad nga katungdanan sa mga kalag “Ab incunabulis” from infancy, gikan sa paghimugso hangtud sa katapusang takna sa kinabuhi sa tawo apili sa bunyag aron maapil sa kaluwasan. Busa Katoliko Simbahan lamang ang makahatag sa maong tubig sa klauwasan nga gikan gayud sa tinubdan nga mao si Ginoong Jesu-Kristo nga maoy magtutukod niini ug maoy tuburan sa tubig sa kinabuhi. Pin 21:6 Natapos na ang tanan! Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang Katapusan. ANG GIUHAW HATAGAN KO UG TUBIG NGA WALAY BAYAD GIKAN SA TUBORAN SA TUBIG SA KINABUHI.

Kining mga pipila nga mga hinipos nga mga pagsupak nga pangutana gikan sa mga dili Katoliko, gituyo kini paghipos aron tubagon sa rason nga makahatag ug dugang kalig-unan sa atong kaigsuonang Katoliko aron dili na mabiktima sa mga mini nga mga magtutudlo nga way laing tumongang pagpasalaag sa mga magtutuo pinaagi sa ilang lita-lita ug pagpanuis aron makabig sa ilang pundok.

Hinaot pa unta nga kining gamay nako nga kahago makatabang unta kaninyo, usa sa mga paagi pag angkon ug kamatuoran “veritas vos liberabit” – the truth will set you free”.

 

1) Apil ba ang bata sa bunyag?  (gikan ni Bro Joseph Valencia – Katoliko)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

O, apil gayud ang bata sa Bunyag, kay kadtong bunyagan mao man  kadtong tawo nga wala pa nabunyagi, ug mao kini ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika ( CCC 1249 nag-ingon: Every person not yet baptized and only such person able to baptized. Maingon usab ang Canon Law 864 nag-ingon: Every unbaptized person, and only such a person, can be baptized.) Klaro nga ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika muhatag sa Sacramento sa Bunyag dili sa pagtakos sa pangidaron, bata man o gulang na kini, kon dili tungod kay ang maong bulunyagan,  tawo  nga wala pa mabunyagi  ug ang bata tawo kini, mao nga paghimugso sa bata kita muingon  naTAWO  na ang bata sanglit siya TAWO man. Sa “Juan 3:6 – Ang giinak sa tawo, tawo usab”mao kini ang nakasulat sa Biblia… mao nga ang mga babaye nga nagsabak wala kini tawga ug nagdadalang hayup kay tawo man ang naa sa iyang tiyan  gitawag kini sa tagalog ug “nagdadalang tao” kay bisan ang maong bata naa pa sa tagu-angka sa inahan, kini usa ka tawo,  intonsis tawo gayud busa takos nga bunyagan.  Kay ang saad sa Bunyag dili lang niadtong dagko  nga walay bunyag kon dili iya usab sa mga bata nga wala pa mabunyagi. Kini gipahayag sa Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo  aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (refirido sa mga bata).

Alang sa mga dili Katoliko, naa rana ninyo kung dili ninyo isipon nga tawo ang bata, kon sa inyong hunahuna nga ang babaye nga nagsabak tawgon ninyo “nagdadalang hayop” aron lang gayud dili maapil sa pagbunyag kini dili na namo sala kay human na kamo namo gipahibalo.    Busa ang mga Katoliko  giisip namo nga tawo ang among kabataan ug dunay sala nga panulondon o original sin amo gayud among padawaton sa Bunyag.  Busa makaduda gayud nga ang mga dili Katoliko o mga Protestante nag isip sa ilang mga kabataan nga mananap o hayop  o dili tawo kay dili man gayud nila e-apil sa Bunyag. “ Juan 3:5 (KJV) – Ug si Jesus mitubag , Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios”. Busa ang bata tawo man kini makatarunganon lang nga makadawat sa Sacramento Bunyag aron makasulod sa gingharian sa Dios.

Ang natawo sa babaye dili hinlo, intonsis ang bata nakapanonod sa sala.  “Salmo 51:5 – Dautan ako sukad ako mahimugso ug dautan ako sukad ako gipanamkon” kini gitawag ug sala nga sulundon o “original sin” nga nasunod gikan sa katigulangan. “1 Pedro 1:18 – Kay nasayud kamo nga ang gibayad ninyo gikan sa dautang pagkinabuhi nga inyo nasunod gikan sa inyong katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan”. Kay ang bata nabulingan sa maong sala sukad pa sa tagaungka sa iyang inahan,  Isais 48:8.   Busa si Job dunay pangutana mahitungod niini “ Job 25:4 (KJV) nan unsaon man sa tawo ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios? Kon kadtong natawo sa usa ka babaye unsaon niya ang pagkahinlo?”Kini gitagaan kasulbaran sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa iyang pag ingon “Juan 3:5 – Si Jesus mitubag” Sultihan ko kamo: walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu”.  Klaro nga makasulod kita sa gingharian sa Dios nga mao ang langit  kung ang tawo magpabunyag aron matangtang diha kaniya ang sala nga panulundon nga mitapot kaniya nga napanunod niya sa iyang ginikanan,  kini mao ang tubag sa pangutana ni Job. Ang Pin 21:27 nag ingon nga walay makasulod sa langit kung dunay gamay’ng buling sa sa sala,  ug sanglit ang bata duna may sala nga panulundon o original dili gayud siya makasulod sa langit kung dili niya madawat ang Sacramento Bunyag Juan 3;5.  “CCC 1250 – Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of a new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particular manifest in infant Baptism. The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth”. Sanglit ang Bunyag makapasaylo man sa sala (Buh 2:38),  Bunyag lamang ang makapasaylo sa sala nga panulundon (original sin) nga mitapot sa bata. Busa aron makasulod sa gingharian sa langit kinahanglan niya madawat ang Bunyag.

 

 

2) Sa Biblia mga dagko lang ang gibunyagan, apan ngano man ang Katoliko mo bunyag man ug bata? (gikan ni Pastor Vicente Talisik – Iglesya sa Dios)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Ang imong pangutana nagdala ug “sinayup nga pagmao-mao” , kay imo na daan  gihukman nga sa Biblia dagko lang ang gibunyagan, kini gitawag ug “fallacy of assumption”, unya imo dayun pangutan-on ang Katoliko nganong namunyag ug bata nga human na nimo gihimo ang “sinayup nga pagmao-mao”nga sa Biblia dagko ra ang gibunyagan. Ato ba sabton nga dili nimo pa ukbon sa Biblia ang Katoliko sa pagtubag niini?.. Bisan tuod sayup ang maong pangutana, ato lang gihapon tagaan ug pagtagad tungod ug alang sa kamatuoran.

Ang pag-ingon nga sa Biblia dagko lang ang gibunyagan usa ka dakong bakak. Kay bisan daghan ang scenario nga dagko ang gibunyagan panahon sa apostoles diha sa Biblia, dili rason nga walay labot ang bata sa bunyag. Maingon man sa atong panahon karon nga daghang scenario nga bata ang gibunyagan dili usab nato sabton nga ang dagko walay labot sa bunyag. kay kadtong bunyagan mao man  kadtong tawo nga wala pa nabunyagi, ug mao kini ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika ( CCC 1249 nag-ingon: Every person not yet baptized and only such person able to baptized. Maingon usab ang Canon Law 864 nag-ingon: Every unbaptized person, and only such a person, can be baptized.) Klaro nga ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika muhatag sa Sacramento sa Bunyag dili sa pagtakos sa pangidaron bata man o gulang na kini, kon dili tungod kay ang maong bulunyagan tawo  nga wala pa mabunyagi  ug ang bata tawo kini, mao nga paghimugso sa bata kita muingon  naTAWO  na ang bata sanglit siya TAWO man.  Kay ang saad sa Bunyag dili lang niadtong dagko na nga walay bunyag kon dili iya usab sa mga bata nga wala pa mabunyagi. Kini gipahayag sa Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo  aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (refirido sa mga bata).

“Juan 3:6 – Ang giinak sa tawo, tawo usab”mao kini ang nakasulat sa Biblia…Gani bisan  sa gisabak pa ang maong bata diha sa taguangka sa iyang inahan gitawag na kini ug tawo dili hayop, kay sumala sa tagalog ang maong inahan nga nagsabak tawgon ug  “nagdadalang tao” intonsis tawo gayud. Alang sa mga dili Katoliko naa ran a ninyo kung dili ninyo isipon na tawo ang bata, kon sa inyong hunahuna nga ang babaye nga nagsabak tawgon ninyo “nagdadalang hayop” aron lang gayud dili maapil sa pagbunyag kini dili na namo sala kay human na kamo namo gipahibalo.    Busa ang mga Katoliko  giisip namo nga tawo ang among kabataan ug dunay sala nga panulondon o original sin amo gayud padawaton sa Bunyag.  Busa makaduda gayud nga ang mga dili Katoliko o mga Protestante nag isip sa ilang mga kabataan nga mananap o hayop  o dili tawo kay dili man gayud nila e-apil sa Bunyag. “ Juan 3:5 (KJV) – Ug si Jesus mitubag , Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa Espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios”. Busa ang bata tawo man kini makatarunganon lang nga makadawat sa Bunyag aron makasulod sa gingharian sa Dios.

Ang natawo sa babaye dili hinlo, intonsis ang bata nakapanonod sa sala.  “Salmo 51:5 – Dautan ako sukad ako mahimugso ug dautan ako sukad ako gipanamkon” kini gitawag ug sala nga sulundon o “original sin” nga nasunod gikan sa katigulangan. “1 Pedro 1:18 – Kay nasayud kamo nga ang gibayad ninyo gikan sa dautang pagkinabuhi nga inyo nasunod gikan sa inyong katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa slapi o bulawan”. Kay ang bata nabulingan sa maong sala sukad pa sa tagaungka sa iyang inahan,  Isais 48:8.   Busa si Job dunay pangutana mahitungod niini “ Job 25:4 (KJV) nan unsaon man sa tawo ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios? Kon kadtong natawo sa usa ka babaye unsaon niya ang pagkahinlo?”Kini gitagaan kasulbaran sa atong Ginoong Jesu-Kristo sa iyang pag ingon “Juan 3:5 – Si Jesus mitubag” Sultihan ko kamo: walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu”.  Klaro nga makasulod kita sa gingharian sa Dios nga mao ang langit  kung ang tawo magpabunyag aron matangtang diha kaniya ang sala nga panulundon nga motapot kaniya nga napanunod niya sa iyang ginikanan,  kini mao ang tubag sa pangutana ni Job. Ang Pin 21:27 nag ingon nga walay makasulod sa langit kung dunay gamay’ng buling sa sa sala,  ug sanglit ang bata duna may sala nga panulundon o original dili gayud siya makasulod sa langit kung dili niya madawat ang Sacramento Bunyag Juan 3;5.  “CCC 1250 – Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of a new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particular manifest in infant Baptism. The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth”. Sanglit ang Bunyag makapasaylo man sa sala (Buh 2:38),  Bunyag lamang ang makapasaylo sa sala nga panulundon (original sin) nga mitapot sa bata. Busa aron makasulod sa gingharian sa langit kinahanglan niya madawat ang Bunyag.

Ang bunyag mao ang pakighiusa kang Kristo matud pa ni San Pablo diha sa Galacia 3:27. Unya kanus-a man nimo pahiusahon kang Jesus ang natawo nga bata. Imo pa ba hulaton nga siya mabungoton? Kinsa ka ba nga dili nimo paduolon ang bata kang Jesus pinaagi sa imong pagbabag kaniya nga mahiusa sa Dios pinaagi sa bunyag? Ang Luk 18:16 nag-ingon “ Pasagdi ang bata nga muduol kanako ayaw siya ug pugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila.  Dili nato e-angin ang gagmayng bata sa sayup nato nga pagtulun-an pinaagi sa pagpugong nila nga dili mabunyagan. Si Ginoong Jesus nag ingon “ mahitungod niining gagmayng bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kinahiladman sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala- Mat 18:6.”

 

 

3) Si Kristo atong panag-ingnan, siya gibawtismuhan sa 30 na ang edad, apan kamong Katoliko bata gibunyagan. Ato ba nga sabton nga Katoliko supak sa Biblia? (gikan ni Ministro Constancio Bertuldo TACC)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Mahitungod sa Bunyag, dili si Kristo ang atong panag-ingnan kon dili, ang mandato gikan kang Kristo kay siya ang nagtukod sa Sacramento sa Bunyag mao kini ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika (Canon 840 nag-ingon: The sacraments of the New Testament were instituted by Christ the Lord and entrusted to the Church… Ug ang bunyag ni Jesus nga gihimo ni Juan dili mao ang bunyag nga atong nadawat. Kay ang atong nadawat bunyag sa ngalan man ni Jesus sa ato pa sa atoridad nga gikan ni Jesus, dili sa ngalan ni Juan nga magbubunyag. Ikaduha, ang bunyag nga atong nadawat gikan sa ngalan o atoridad ni Jesus mao man pagpapas sa sala Buh 2:38, kay kon pareho lang nga bunyag ang atong nadawat ug kang Jesus, nan unsa man diay sala ni Jesus nga gibunyagan man?. Mao nga ang Katoliko bata palang bunyagan na dili na hulaton maabot ug 30 anyos kay diha sa Galacia 3:27 – Bunyag maoy pakighiusa kang Jesus. Nan kanus man nato hiusahon ang tawo ngadto kang Jesus kana bang mabunguton na siya? Mao nga bata pa lang ato na kini ibugkos diha kang Jesus nga atong Ginoo pinaagi sa bunyag.

Alang kaninyong mga protestante kon gusto gyud mo nga sundon ang bunyag nga na experience ni Jesus. 30 ba ang edad ninyo nga gibunyagan mo?, Didto ba mo nagpabunyag sa sapa sa Jordan? Si Juan Magbubunyag ba ang nag bunyag ninyo?. Mao nga ang inyong gibato sa katoliko mubalik ra gihapon ninyo.

 

4) Duna ba’y mabasa sa Biblia, nga bata gibunyagan? (gikan ni Bro Bobby Jalandoni SDA)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Implicitly duna, kini mabasa sumala sa gipasabot sa Biblia. Ang “Buhat 16:15 (Maayong Balita Biblia) nagingon: Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay” kining pulong nga panimalay sa english hosehold. A household consists of one or more people who live in the same dwelling (nagpuyo) and also share meals or living accommodation. Busa apil diri ang bata kay usa man sa nagpuyo sa panimalay. Ug ang Dios “misaad” gayud nga apil ang bata sa bunyag ania ang mabasa sa Biblia, “Buhat 2:38-39 (Maayong Balita Biblia) 38Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. 39Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (referido sa bata) ug sa tanan nga atua sa layo—ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya.” Kining pulong inyong mga anak sa English – children plural, child kon singular. Ang kahulugan sa child mao kini: 1) a person between birth and full growth; a boy or girl, 2) a son or daughter, 3) a baby or infant. Intonsis apil gayud ang bata sa bunyag.

.

5) Katoliko supak sa Biblia, kay ato mabasa Roma 6:4 gilubong o tusmaw, apan sa katoliko wisikwisik ug bubo? (Gikan kang Pastor Potenciano Tuso – Born Again)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Kanang Roma 6:4 dili na nimo magamit nga sayup ang pawisikwisik o bubo, kay kanang pulong diha nga “gilubong” sa English dili man na emersion o tusmaw, “buried” man ang gigamit sa ato pa yuta. Sa inyo bang pagbawtismo inyo bang gipanglubong sa yuta ang inyong gibawtismuhan? O gitusmaw ba hinoon sa yuta? Angay nga ato mahibal-an nga ang paagi sa Katoliko sa pagbunyag mao kini, Emersion, pouring, mao kini ang nakasulat sa Canon   854 Baptism is to be conferred either by immersion or by pouring; the prescripts of the conference of bishops are to be observed. Apan dili usab sayup ang pagwisikwisik sa English sprinkle. Ania ang mabasa sa BIblia “Ezek. 36:25 – Ezekiel prophesies that God “will ‘sprinkle’ clean water on you and you shall be clean. Sa pagbunyag nato mahinlu-an man kita gikan sa kahugawan sa sala, apan takos na bisan wisik sa tubig sarang makapalimpyo kanato. Ang pagbubo dili usab sayup kay diha sa Buhat 2:17 naghisgot man ug pagbubo aron madawat ang Espiritu Santo.

 

6) walihan patuhu-on usa bunyagan, apan Katoliko kamong mibunyag sa batang walay buot, unsa imong ikasulti niini? (gokan ni Bert Villacenseo SDA)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Sakto nga walihan ug patuhu-on usa bunyagan nga atong mabasa sa Mar 16:15, kini rederido sa mga dagko kay ang ilang gitisok nga pagtuo sa bata pa sila nawala man tungod sa ilang gawasnon nga kabobot-on nga makahukom sila sa ilang kaugalingon sa pagsagop sa us aka butang o dili. Apan kung bata pa dili na kinahanglan pa walihan kay diha sa Luk 18:16 nag-ingon “ Pasagdi ang bata nga muduol kanako ayaw siya ug pugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Gawas niini ang bata dunay tinusok nga pagtuo dala sa iyang pagkabata, . Si Ginoong Jesus nag ingon “ mahitungod niining gagmayng bata nga ‘NAGTUO’ kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kinahiladman sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala- Mat 18:6.”  Busa takos gayud makadawat ang bata sa Sacramento sa Bunyag dili na kinahanglan hulatn pa nimo nga ma bungoton kini usa bunyagan.

7) Ang Buh 2:38 nag ingon – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo.  Klaro nga maghinulsol usa bunyagan, unya ngano inyo man bunyagan ang bata nga dili man kini makamao maghinulsol unya walay sala? (gikan ni Rodrigo Desucatan – Bible Baptist Church)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Ang paghinulsol iya lamang sa mga nakasala sa akto kon actual sin, sala nga gihimo mismo sa tawo busa gitawag siyag makasasala. Busa ko dagko na bunyagan kinahanglan usab may paghinolsol mao kana ang giingon sa Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan MAGHINOLSOL, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo  aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (refirido sa mga bata). Ang mga bata duna usab silay sala apan sala kini nga dili nila binuhatan gitawag kini ug Sala nga Panulundon, DILI KNI NILA HINOLSULAN kay dili man sila ang gahimo niini sa akto igo ra kini mitapot kanila tungod sa tunglo sa unang ginikanan. .  “CCC 1250 – Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of a new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particular manifest in infant Baptism. The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth”. Sanglit ang Bunyag makapasaylo man sa sala (Buh 2:38),  Bunyag lamang ang makapasaylo sa sala nga panulundon (original sin) nga mitapot sa bata. Busa aron makasulod sa gingharian sa langit kinahanglan niya madawat ang Bunyag.

8) Ang  Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo  apan ngano man kamong Katoliko nag bawtismo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo? (gikan ni Bro Panpilo Jabaga – Pentecostal 4th watch)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Ang Buh 2:38 nag ingon ‘Magbunyag sa ngalan ni Jesus” kini usa ka atoridad nga gikan kang Jesus kanang bunyaga, ug pagsiguro nga dili ni gikan sa atoridad ni Juan nga Magbubunyag, kay si Juan baya unang namunyag kay sa mga apostoles gani siya ang nagbunyag kang Jesus. Sa ato pa atong masabot nga ang Katoliko nagbunyag sa  ngalan ni Jesus dili sa ngalan ni Juan Magbubunyag. Ug sa paghimo sa Katoliko sa pagbunyag gilitok sa Katoiko ang gisugo sa Ginoo. Mat 28: Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuook kalibutan ug himoa sila akong tinun-an, bunyagi sila sa NGALAN SA AMAHAN, SA ANAK UG SA ESPIRITU SANTO…. Busa kini gisunod sa mga Katoliko kay sugo man sa naghatag ug atoridad nga si Ginoong Jesus Kristo nga Dios ug tawong matuod. Buhat 5:29 Kinahanglan sundon ang Dios dili tawo. Buha 21:14 ug matuman ang pagbuot sa Ginoo. Busa ang atong kaparian muingon diha sa pagbunyag “ BUNYAGAN KO IKAW SA NGALAN SA AMAHAN, SA ANAK, UG SA ESPIRITU SANTO” Kay ang virtud sa atoridad nga iyang gihuptan bunyag man sa ngalan ni Jesus.

9) Luk 18:16 nga ang Gingharian sa Dios ila sa mga bata . kung ang Gingharian sa langit iya na sa mga bata kinahanglan pa ba diay sila bunyagan ? (gikan usa sa mga protestante, wala nagpaila)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Ang Luk 18:16 naghisgot nga ang Gingharian sa Dios ila sa mga bata, buot pasabot niana,ila ang Gingharian sa Dios diha sa “KAHIMTANG’ kay naa pa man sila sa kalibutan kay ang “KAHINGPITAN” niini human man sa ilang lawasnong kamatayon kong matangtang na diha kanila ang sala nga panulundon nga mapapas lamang pinaagi sa bunyag. Mao nga kon ato basahon diha sa maong versekulo nag ingon, “ Pasagdi ang bata muduol Kanako (kang Jesus) intonsis “KINAHANGLAN SIYA BUNYAGAN”. Nan nganong inyo man pugngan ang bata nga bunyagan nga diha Galacia 3:27 ang Bunyag maoy pakighiusa kang Jesus. Dili nato e-angin ang gagmayng bata sa sayup nato nga pagtulun-an pinaagi sa pagpugong nila nga dili mabunyagan. Si Ginoong Jesus nag ingon “ mahitungod niining gagmayng bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa kinahiladman sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasala- Mat 18:6.” Diha “Juan 3:5 – Si Jesus mitubag” Sultihan ko kamo: walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig ug sa Espiritu”.  Klaro nga makasulod kita sa gingharian sa Dios nga mao ang langit  kung ang tawo magpabunyag aron matangtang diha kaniya ang sala nga panulundon nga mitapot kaniya nga napanunod niya sa iyang ginikanan,  kini mao ang tubag sa pangutana ni Job. Ang Pin 21:27 nag ingon nga walay makasulod sa langit diha sa kahingpitan  kung dunay gamay’ng buling sa sa sala,  ug sanglit ang bata duna may sala nga panulundon o original sin dili gayud siya makasulod sa langit kung dili niya madawat ang Sacramento Bunyag Juan 3;5.  “CCC 1250 – Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of a new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particular manifest in infant Baptism. The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth”. Sanglit ang Bunyag makapasaylo man sa sala (Buh 2:38),  Bunyag lamang ang makapasaylo sa sala nga panulundon (original sin) nga mitapot sa bata. Busa aron maangkon sa bata ang kahingpitan nga gingharian sa langit kinahanglan niya madawat ang Bunyag.

10) Ang Buh 2:38 nag ingon – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag. ‘ ang pangutana mao kini, ang bata wa na nagpabunyag inyo na gipabunyagan, lahi ang nagpabunyag sa gipabunyagan, kay ang nagpabunyag siya mismo ang nagpabunyag apan ang bata kamo man hinoon ang nagpabunyag sukwahe sa Buh 2:38, unsa imo ikasulti ani? (Gikan ni Pelame Tuso – Born Again)

Tubag ni Bro Septofel Apurado

Dili importante nga siya gipabunyagan o nagpabunyag kay ang tuyo sa bunyag pagpapas man sa sala aron maangkon ang kaluwasan diha sa Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo “ARON PASAYLO-ON ANG INYONG MGA SALA”, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (refirido sa mga bata). Di bale magpabunyag o gipabunyagan basta maangkon sa bata o hamtong ang “KAPASAYLO-ANSA SALA” nga maghatud kaniya sa Gingharian sa Dios Juan 3:5.

 

 

Refferences

CCC 1250 – Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of a new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called. The sheer gratuitousness of the grace of salvation is particular manifest in infant Baptism. The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth

Buh 2:38 – Unya miingon si Pedro kanila, “Ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol, ug magpabunyag sa ngalan ni Jesu-Cristo  aron pasayloon ang inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo (referido sa mga dagko) ug sa inyong mga anak (refirido sa mga bata).

Salmo 51:5 – Dautan ako sukad ako mahimugso ug dautan ako sukad ako gipanamkon” kini gitawag ug sala nga sulundon o “original sin” nga nasunod gikan sa katigulangan.

1 Pedro 1:18 – Kay nasayud kamo nga ang gibayad ninyo gikan sa dautang pagkinabuhi nga inyo nasunod gikan sa inyong katigulangan, dili butang nga kad-an ug bili sama sa slapi o bulawan

Job 25:4 (KJV) nan unsaon man sa tawo ang pagpakamatarong sa atubangan sa Dios? Kon kadtong natawo sa us aka babaye unsaon niya ang pagkahinlo?

Juan 3:6 – Ang giinak sa tawo, tawo usab

Mat 18:6 – mahitungod niining gagmayng bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa us aka tawo nga hiktan ug dako nga galingang bata ang iyang liog ug itambog siya sa kinahiladman sa dagat, kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpakasa

Galacia 3:27 – Bunyag maoy pakighiusa kang Jesus

 

 

 

 

 

 

February 25, 2018 at 7:31 am Leave a comment

KOMENTARYO SA MAT 16: 21-23

KOMENTARYO NI BRO SEPTOFEL APURADO SA MAT 16: 21-23

Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, ‘Pahawa, Satanas! Nagbabag ka kanako,  kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios.

 

Mga objection sa mga dili Katoliko ug mga Protestante.

Dinhi atong nakita nga ang mga kaaway sa Dios mugamit usab ug kasulatan gikan sa Biblia aron pag tuis sa mga maayong mensahe aron himoon kining daotan painaagi sa pag ataki sa suluguon sa Dios nga mao ang Santo Papa. Ilang ipasangil nga si Pedro nga maoy gisaligan ni Ginoong Jesu-Kristo nga pangaulo sa Iglesya himuon nilang Satanas pinaagi sa pag gamit sa maong versikoo. Ilang ipalutaw nga ang gitudlo ni Ginoong Jesus-Kristo nga pangulo sa mga apostoles ug sa Iglesya mao si Satanas kay humana man nila gipasngil nga si Pedro mao si Satanas.

Komentaryo:

Busa masabot nga dili lang ang Santo Papa maoy ilang giataki sa ilang tinumtumong sugilanon, ila usab giataki si Kristo nga atong Ginoo nga maoy nagtudlo kang Pedro nga mag atiman sa Iglesya Juan 21: 15- 17.Ang Deut 32:4 nag ingon “ The Lord is your mighty defender, perfect and just in all his ways…. “  tataw nga ang Dios perfect kon hingpit siya, kini usa sa kinaiya sa iyang pagka-Dios. Ang mga apostoles giila nga pangulo sa Iglesya nga gitukod sa atong Ginoo, ug diha sa laray sa maong mga pangulo sa Iglesya, Siya mipili ug laing pangulo aron mangulo usab sa mga maong mga pangulo, ug kini mao si Pedro.  Ang Buhat 15:7 Si Pedro miingon ngadto sa mga kauban niyang mga apostoles “ Mga igsoon, kamo nakahibalo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa Maayong balita…”. Ang maong sugo naglangkob sa tulo ka hut-ong sa Iglesya, kini ang mga Kanero gikan sa gagmay, dakodako ug mga dagko nga karnero nga mao ang mga yanong membro sa Iglesya, mga kaparian ug Kardinal maoy pakan-on ug atimanun ni Pedro sumala sa sugo ni Ginoong Jesu-Kristo diha sa Juan 21: 15- 17. Kung atong  dawaton sa walay pag-uyon ang mga ataki ug objection sa mga Protestante ug uban pa nga dili Katoliko ilang ipalutaw nga si Pedro Satanas, ato ba sabton nga ang Dios mipili ni Satanas aron pag atiman ug pagpakaon ang mga membro sa Iglesya? Dili gayud, sanglit ang Dios hingpit man Deut 32:4.  Ang dako nga mensahe sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitolo 16 mao nga si Kristo mipili ni Pedro nga maoy batong haligi sa pamag-ang sa Iglesya, ug iya kining gitagaan sa dakong aturidad pinaagi sa paghatag niya say awe sa Gngharian sa Langit. Ang yawe nagsimbolo sa dakong aturidad Isa 22:22. Ikaduha iya kini gitagaan ug grasya nga dili maduol ni Satanas human niya papahawaa si Satanas nga nagsunodsunod ni Pedro diha sa versekulo 23. Busa dili na gayud makapaduol si Satanas sa Santo Papa kay si Kristo mismo ang nagpapahawa niini “Mat 16:23 Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, ‘Pahawa, Satanas! Nagbabag ka kanako,  kay ang imong hunahuna sa tawo ug dili sa Dios”. Sanglit dugay na gipangayu ni Satanas si pedro diha kang Kristo apan wala niya kini tugti ug sa katapusan iya kining gipapahawa ug gipasalgan ni Kristo nga iya kining e ampo. Mismo si Ginoong Jesus-Kristo ang mag ampo alang kang Pedro ug aron maoy maglig-on sa iyang mga Igsoon Luk 22:31-32.

Mga Pangutana:

1) Ang inyong Santo Papa gihinganlan ug Satanas sa Ginoo diha sa Mat 16:23 unsa imong ikasulti niini? (gikan ni Mrs Emilina Traya sa Iglesya ni Manalo).

Tubag:  Diha sa maong kapitolo humana giilisan ug pangalan ni Kristo si Simon nga iyang gihinganlan ug Pedro. Pedro ang unang gipangalan ni Kristo sa iyang unang Santo Papa sa Iglesya. Diha sa versekulo 23, dili si Pedro ang gipapahawa kon dili si Satanas nga nagsunodsunod kang Pedro aron iyang tintalon ang panghunahuna Pedro apan wala siya molampos kay gipapahawa man siya ni Kristo ug sukad karon dili na gayud makapaduol si Satanas ngadto sa Santo Papa.

 

2) Miliso si Jesus si ug miingon kang Pedro, Pahawa, Satanas… maoy nabasa sa Mat 16:23,  klaro man kaayo nga litra por litra nga si Pedro nga inyong Santo Papa gihinganlan ug Satanas ni Kristo ug gipapahawa. (follow up question ni Mrs Emilina Traya sa Iglesya ni Manalo).

Tubag:  walay mabasa sa Mat 16:23 nga si Pedro gipapahawa sa Ginoo, ang mabasa diha nga ang gipapahawa si Satanas kay sigi’g panintal sa hunahuna ni Pedro busa siya gipapahawa ni Kristo. Ikaduha walay mabasa sa Mat 16:23 nga si Pedro nga gihinganlan ug Satanas klaro man kaayo na “Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro” wala giingon miliso siya kang Satanas. Sama pananglit kung gusto nimo patyon ang lamok nga mibatog kang Pedro alangan naman kung sa ka Juan ka moliso.

 

October 12, 2017 at 9:09 am Leave a comment

MGA ILIMNUN O BINO, WALA GIDILI, APAN AYAW PASUBRA-E

Sinulat ni Bro Septofel Apurado

Pasiuna

 

Kining mobo nga artikulo, gihimo aron paghatag ug katinawan sa barauganan sa Simbahang Katoliko mahitungod sa mga ilimnun nga makahubog, ug aron sa pagtubag sa mga pagsupak niini sa mga Protestante ug dili mga dili Katoliko.

 

1) Kamong mga Katoliko, sigi’g inum ug ilimnun makahubog, nga gidili sa Biblia, unsa imong ikasulto niini? (Gikan ni Edgar Holares, SDA)

 

Walay mabasa sa Biblia nga ang pag inum gidili. Ang mabasa sa Biblia nga gidili mao ang pagkapalahubog Gal 5:21.  Busa mahimong muinum ka, mahimo usab nga dili ka muinum, pareho kining wala gidili kay ang pag-inum walay labot sa kaluwasan. Diha sa Roma 14:17 tin-aw nga nag ingon nga ang Gingahari-an sa Dios  dili pagkaon ug pag-inum kon dili pagkamatarong, kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Gani kadtong gihimo ni Ginoong Jesu-Kristo nga unum ka tadyaw’ng bino didto sa kasal sa Cana ‘Juan 2:7-10, wala kini gipayabo, kini gidalit  gayud sa mga bisita kay wala may protestante atong panahuna,  kay kon duna pay protestante didto sigurado ko nga human ug himo sa Ginoo sa unum ka tadyaw nga bino, giyabo ra pud sa mga way batasan nga mga Protestante nga mga kanahan dagko.

Tanan nga butang kon kini subra na sa gikinahanglan sa lawas maoy makadaot. Bisan pagkaon, tubig, gatas lakip na ang  bino ug uban pa kon kini subra na, makadaot gayud. Apan kon ikaw muinum agig paglipay sa gasa sa Dios nga atong naangkon dili kini sayop, kay diha sa Eccl 3:13 hayag nga giingon mangaon kita ug mag inum, ug pahimuslan ta ang atong higayun, kay gasa kini sa Dios.

Ang pag hubog ug ang pagkapalahubog kini managlahi, kay ang palahubog kini usa ka abuso sa lawas lagmit makahimo ug kasamok “Pan 18:29-30” ug kining pagkapalahubog maoy gidili “Gal 5:21”. Apan ang pagkahubog epekto lamang sa kinaiya sa bino o ilimnun nga makahubog  ug ang “pagkahubog dili kini dautan”, kay kon isipin nato nga dautan ang paghubog sama nga atong giisip nga ang Dios sama’g dautan. Ang “ Salmo 78:65 nag ingon, Unya mimata ang GINOO daw gikan sa pagkatulog,  sama siya sa kusgang tawo nga nahubog sa bino. Gani ang si apostol Pablo iya gigamit ang bino alang sa maayong panglawas. “ 1 Tim 5:23 Ayaw na pag inum ug tubig lamang inum usab ug dyutay’ng bino aron kahilisan ka, sanglit kanunay ka mang nasakit. “Kay ang labing mahinungdanong kinahanglan sa kinabuhi mao kini; tubig, kalayo, puthaw ug asin, harina dugos ug gatas, bino sapot ug lana Sirac 39:26”.

 

2) Naas a Biblia giingon , ayaw pag inum ug bino —— — busa gidili gayud? (gikan ni Melvin Tores, Baptist Church)

 

Wala nimo tiwasa pagbasa, ayaw inum ug bino kon ikaw buntis o nagsabak, ania ang nakasulat ————.

 

3) Mga katoliko muinum ug bino, buot pasabot mga ulit ug palahubog. (gikan ni Pelame Tuso, Baptist Church)

Walay doktrina sa Katoliko nga nag ingon nga magpalahubog ka. Dili nato sabton nga kay mikaon ug kalan-on matawag kana ug hangul sa pagkaon, sa samang higayun dili usab nato sabton nga tungod kay muinum ka ug bino matawag kana ug ulit ug palahubog. Imong gipasanginlan nga palahubog ang mga Katoliko nga muinum ug bino sama sa pasangil nga inyong gihimo sa magtutukod sa Katoliko nga si Ginoong Jesu-Kristo.  Diha sa Mat 11:19 nakadawat usab sa maong pasangil ang Ginoong Jesu-Kristo sa inyong gihimo nga pasangil sa Katoliko nga iyang gitukod kini nagkanayun “Mianhi ang Anak sa Tawo (Jesus Christ) Siya mikaon ug mi inum, ug ang tanan nag ingon, tan awa ninyo kining tawhanan ulit ug palahubog. Gani kadtong gihimo ni Ginoong Jesu-Kristo nga unum ka tadyaw’ng bino didto sa kasal sa Cana ‘Juan 2:7-10, wala kini gipayabo, kini gidalit  gayud sa mga bisita kay wala may protestante atong panahuna,  kay kon duna pay protestante didto sigurado ko nga human ug himo sa Ginoo sa unum ka tadyaw nga bino, giyabo ra pud sa mga way batasan nga mga Protestante nga mga kanahan dagko.

 

4) Kanang giingon nga pulong nga “inum” sa Mat 11:19 dili mana bino, tubig mana, “Kaon ug inum ug tubig”? (gikan ni Karl Magkagud, Apostolic Church)

 

Kini usa ka fallacy nga giawag ug “Non Sequitur” muingon mo nga wala miinum ug bino, apan sa laing bahin muingon mo palahubog. Kon tubig ang gipasabot sa Mat 11:19 nganong inyo man giingon nga si Jesus inot siya ug palahubog, nga tubig ramana kaha. Ang ilimnun nga gipasabot diha sa Biblia referido kini sa bino. Ang “Num 15: 7, 13” nag ingon “ paghalad usab ug ilimnun nga duha ka litrong bino” ug ang bino nga gihisgutan diha sa Biblia makahubog, ania ang mabasa sa Biblia diha sa “Jer 13:13 Ingna sila nga ako ang Ginoo, nag-ngon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopio niining nasura” ug ang Ginoo dili mamakak, “2 Ped 2:22”, sigurado mahubog gyud ka sa bino.

 

5) Walay mabasa nga ang Dios nag ingon, pa imna sila ug bino apan Katoliko kusog motagay sa bino bisan gidili? (gikan ni Susan Palaypay sa Pentecostal 4th watch)

 

Ang walay mabasa kanang imong giingon nga ang bino gidili, apan sigi ka ug tagawtaw nga gidili ang bino. Diha sa “Jer 35:2,5 nag ingon ang Dios, paimna sila’g bino, ug gitagaan ug kopa ug mga pitser nga puno sa bino” tan awa ra pinitser man gani diay ang ipa-inum.

 

6) Wala tiwasa pagbasa ang “Jer 35: 2-5” nganong dili man nimo dritsuon sa versikulo 6 nga nag ingon “ dili mi muinum sa bino”. Nganong imo man taguan ang maong versikulo. Mao nga daghan katalagman karon nga natabo tungod aning mga Katoliko masinupakon sigi’g inum sa bino? (Follow – up question gikan ni Susan Palaypay sa Pentecostal 4th watch)

Dili makapausab sa dignidad sa akong tubag bisan pa ug basahon lahos sa versikulo 6 sa Jer 35:2-5. Kini ang mibalibad sa pag inum sa bino nga sugo sa Dios, mao kini ang mga masinupakon pareho ninyo. Miingon na ang Ginoo nga paimna sila’g bino apan mibalibad kamo diha sa versikulo 6. Kon imo pa gyud kining ilahos hangtud versikulo 13 hangtud 15, wala mahimuot ang Dios nga mibalibad sila sa pag inum sa bino, kay mas ilang gituman ang ilang katigulangan nga dili manginum ug bino, kaysa sugo sa Ginoo nga pa imnun sila ug bino. Ug tungod niini diha sa versiculo 17 nag ingon, “Gipahamtangan sila ug katalagman”. Busa milutaw nga ang Dios mipahamtang ug katalagman dili niadtong miinum sa bino, kon dili, gumikan adtong wala miinum sa bino.

 

7) Diha sa kasal sa Cana, Ang tadyaw sa tubig nga nahimong bino dili makahubog. Ang bino nga gipasabot diha gatas. (gikan ni Pastor Pablo, universal Church of Christ)

Walay mabasa sa Biblia nga ang bino dili makahubog. Ang bino posibling dili ka mahubog sa gamay nga pag inum. Apan ang bino diha gayud uban sa iyang kinaiya nga makahubog nga mao iyang pagkamao, kay kon dili na makahubog iyang kinaiya mawala usab ang iyang pagkamao nga makahubog ug dili na siya matawag ug bino. Diha sa biblia kon maghisgot ka ug bino nga ilimnun kini makahubog gayud, ug ang kasal sa Cana daan na gipagnagna sa Daang Tugon pinaagig sambingay ug ang bino makahubog gayud, ania ang pasahe sa Biblia “ Jer 13:12-13 Jeremias sultihi ang katawhan sa Israel nga ako, ang GINOONG Dios, nag ingon: Kinahanglan pun-og bino ang tanang tadyaw nga sudlanag bino, ingna sila nga ako, ang GINOO, nag ingon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopyo niining nasora”.

 

8) Kanang bino nga gihisgutan nga naa sa tadyaw dili kana bino, gatas kana. (gikan ni Pastor Pablo, universal Church of Christ)

Ang mabasa sa Biblia diha sa kasal sa Cana, dili gatas, kini bino. Wala sa batasan sa mga Judeo nga kon dunay kasal idalit pag una ang labing maayong gatas silbing ilimnun. Ania ang kaasuyan diha sa Biblia ‘ Luk 2:10 nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit ug una sa sa labing maayong bino, ug kon makainum na pag ayu ang bisita anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo”. Busa tataw bino gayud ug walay gamay’ng presensya sa gatas, kay ang bino ug gatas managkalahi “Isa 55:1 palit kamo ug bino ug gatas”.

 

9) Pagtulun-an sa Katoliko ang bino wala gidili, kon muinum ka ug bino moaabot gyud ang punto nga ikaw mahubog, diha sa Gal 5:21 wala kahimut-e sa Dios ang mga palahubog ug walay luna sa Langit. Unsa imong ikasulti mahitungod niini? (gikan ni Fretz Mayor, Dose ka banay sa Esrael, Dios Amahan)

Ang Gal 5:21 wala naghisgot ug pagkhubog. Kini naghisgot ug pagkapalahubog. Ang pag hubog ug ang pagkapalahubog kini managlahi, kay ang pagkapalahubog kini usa ka abuso sa lawas lagmit makahimo ug kasamok “Pan 18:29-30” ug kining pagkapalahubog maoy gidili “Gal 5:21”. Apan ang pagkahubog epekto lamang sa kinaiya sa bino o ilimnun nga makahubog  ug ang “pagkahubog dili kini dautan”, kay kon isipin nato nga dautan ang paghubog sama nga atong giisip nga ang Dios sama’g dautan. Ang “ Salmo 78:65 nag ingon, Unya mimata ang GINOO daw gikan sa pagkatulog,  sama siya sa kusgang tawo nga nahubog sa bino.  . Diha sa “Jer 35:2,5 nag ingon ang Dios, paimna sila’g bino, ug gitagaan ug kopa ug mga pitser nga puno sa bino”, dili kaha ka mahubog niini nga pinitser man ang bino!. ““ Jer 13:12-13 Jeremias sultihi ang katawhan sa Israel nga ako, ang GINOONG Dios, nag ingon: Kinahanglan pun-og bino ang tanang tadyaw nga sudlanag bino, ingna sila nga ako, ang GINOO, nag ingon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopyo niining nasora”.

August 6, 2017 at 5:51 am Leave a comment

ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIYOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AT PAGSASAMBA NG MGA PAGANO NG KANILANG DIYOS SA HARAP NG KANILANG REBULTO.

Bro. Owen T. Sandag

Untitled

ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIYOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AY ANG MGA REBULTO NG MGA BANAL AY HINDI KINIKILALANG DIYOS AT LALONG HINDI SINASAMBA. “BASE ON OUR FAITH IN THE INCARNATION OF CHRIST,WE VENERATE IMAGES OF CHRIST,MARY,THE ANGELS,AND THE SAINTS.WE DO NOT WORSHIP THE IMAGES THEMSELVES.BUT IN VENERATING THE IMAGES,WE VENERATE WHOEVER IS PORTRAYED—–JESUS CHRIST,MARY,A SAINT OR AN ANGEL,THIS IN TURN CAN LEAD US TO A DEEPER CONTEMPLATION OF GOD HIMSELF.(UNITED STATES CATHOLIC CATECHISM FOR ADULTS,PAGE 347). SAMANTALA ANG PAGSASAMBA NG MGA PAGANO SA HARAP NG REBULTO AY KINIKILALANG DIYOS MISMO ANG REBULTO,AT DINADALANGINAN MISMO ANG REBULTO AT SINASAMBA MISMO ANG REBULTO. “ANG NATIRANG KAHOY AY GINAWA NGA NIYANG DIYOS NA KANYANG NILULUHURAN AT SINASAMBA.DUMADALANGIN SIYA SA REBULTO,ILIGTAS MO AKO SAPAGKAT IKAW ANG AKING DIYOS.”(ISAIAS 44:17 MBB). AYAN PO,NAPAKALINAW PO ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AT PAGSASAMBA NG MGA PAGANO SA KANILANG DIYOS SA HARAP NG KANILANG REBULTO. ANG BANAL NA BANSA NG DIYOS AY SUMASAMBA SA DIOS GAYA NG GINAGAWA NG MGA KATOLIKO NA SUMASAMBA SA DIYOS NA HUMAHARAP SA REBULTO NG MGA BANAL,NGUNIT HINDI SINASAMBA AT HINDI DINADALANGINAN AT LALONG HINDI KINIKILALANG DIYOS,GAYA NG PAGSASAMBA NG MGA PAGANO NA DINADALANGINAN NILA MISMO ANG REBULTO AT SINASAMBA MISMO ANG REBULTO AT KINIKILALANG DIYOS MISMO ANG REBULTO.(ISA.44:17). “KAMI AY MAGSISIPASOK SA KANYANG TABERNAKULO;KAMI AY MAGSISISAMBA SA HARAP NG KANYANG TUNGTUNGAN.(AWIT 132:7 ADB). KITA MO,ANG BANAL NA BANSA NG DIYOS AY SUMASAMBA SA DIYOS SA HARAP NG TUNGTUNGAN NG DIYOS. ANO NGA BA ITONG TUNGTUNGAN NG DIYOS NA HINAHARAP NG BANAL NA BAYAN NG DIYOS NANG SILA’Y SUMASAMBA SA DIYOS? NANG NAROON NA ANG LAHAT,TUMAYO SIYA AT NAGSALITA,”MGA KAPATID AT MGA KABABAYAN,MATAGAL KO NANG MINIMITHI NA MAGTAYO NG ISANG PERMANENTENG TAHANAN PARA SA KABAN NG TIPAN NA SIYANG TUNTUNGAN NG DIYOS NATING SI YAHWEH.INIHANDA KO NA ANG LAHAT NG KAILANGAN UPANG MAITAYO ITO.(1 CRON.28:2 MBB). ANO DAW PO ANG TUNNTUNGAN NG DIYOS AYON SA WIKA NI DAVID?MALINAW NA ANG TUNGTUNGAN NG DIYOS AYON SA WIKA NI DAVID AY ANG KABAN NG TIPAN,SA MAKATUWID MGA KAPATID,ANG BAYAN NG DIYOS KAPAG SILA’Y SUMASAMBA SA DIYOS AY KANILANG HINAHARAP O HUMAHARAP SA KABAN NG TIPAN. TANDAAN PO NATIN MGA KAPATID,SA IBABAW NG KABAN NG TIPAN AY NAROROON ANG DALAWANG INANYUANG REBULTO NG MGA KERUBIN. “LAGYAN MO NG DALAWANG KERUBING GINTO ANG DALAWANG DULO NITO,TIG-ISA SA MAGKABILANG DULO.IHIHINANG ANG MGA KERUBIN UPANG ITO AT ANG LUKLUKAN NG AWA AY MAGING IISANG PIRASO.GAWIN MONG MAGKAHARAP ANG DALAWANG KERUBIN NA PARIHONG NAKATUNGO,AT NAKABUKA ANG MGA PAKPAK NA NILULUKUBAN ANG LUKLUKAN NG AWA.ILALAGAY MO ITO SA IBABAW NG KABAN NG TIPAN NA KINALALAGYAN NG DALAWANG TAPYAS NA BATO NG KAUTUSANG IBIBIGAY KO SA IYO.(EXO.25:18-21 MBB). AYAN PO,NAPAKALINAW NG ARAL NA INIHATID SA ATIN HINGGIL SA PAGSASAMBA SA DIYOS NA SIYANG GINAGANAP NATING MGA KATOLIKO HINDI GAYA NG MGA PAGANO NA SUMASAMA SA REBULTO MISMO,AT DUMADALANGIN SA REBULTO MISMO,AT KINIKILALANG DIYOS ANG REBULTO MISMO.DITO DIN PO AY ATING NAKIKITA NA MALI AT PAWANG KASINUNGALINGAN ANG MGA PARATANG NG MGA ANTI-KATOLIKO,SAPAGKAT SINASABI NILA SA KANILANG MGA MEMBRO NA TAYO’Y SUMASAMBA SA REBULTO GAYONG HINDI NAMAN.NAWA’Y IPAGBUNYI NATIN ANG ATING PANGINOONG DIYOS.AMEN.

June 26, 2017 at 3:52 am Leave a comment

The Motu Proprio “Summorum Pontificum”

Given by His Holiness Pope Benedict XVI
7 July 2007

“Up to our own times, it has been the constant concern of supreme pontiffs to ensure that the Church of Christ offers a worthy ritual to the Divine Majesty, ‘to the praise and glory of His name,’ and ‘to the benefit of all His Holy Church.’

“Since time immemorial it has been necessary – as it is also for the future – to maintain the principle according to which ‘each particular Church must concur with the universal Church, not only as regards the doctrine of the faith and the sacramental signs, but also as regards the usages universally accepted by uninterrupted apostolic tradition, which must be observed not only to avoid errors but also to transmit the integrity of the faith, because the Church’s law of prayer corresponds to her law of faith.’ (1)

“Among the pontiffs who showed that requisite concern, particularly outstanding is the name of St. Gregory the Great, who made every effort to ensure that the new peoples of Europe received both the Catholic faith and the treasures of worship and culture that had been accumulated by the Romans in preceding centuries. He commanded that the form of the sacred liturgy as celebrated in Rome (concerning both the Sacrifice of Mass and the Divine Office) be conserved. He took great concern to ensure the dissemination of monks and nuns who, following the Rule of St. Benedict, together with the announcement of the Gospel illustrated with their lives the wise provision of their Rule that ‘nothing should be placed before the work of God.’ In this way the sacred liturgy, celebrated according to the Roman use, enriched not only the faith and piety but also the culture of many peoples. It is known, in fact, that the Latin liturgy of the Church in its various forms, in each century of the Christian era, has been a spur to the spiritual life of many saints, has reinforced many peoples in the virtue of religion and fecundated their piety.

“Many other Roman pontiffs, in the course of the centuries, showed particular solicitude in ensuring that the sacred liturgy accomplished this task more effectively. Outstanding among them is St. Pius V who, sustained by great pastoral zeal and following the exhortations of the Council of Trent, renewed the entire liturgy of the Church, oversaw the publication of liturgical books amended and ‘renewed in accordance with the norms of the Fathers,’ and provided them for the use of the Latin Church.

“One of the liturgical books of the Roman rite is the Roman Missal, which developed in the city of Rome and, with the passing of the centuries, little by little took forms very similar to that it has had in recent times.

“‘It was towards this same goal that succeeding Roman Pontiffs directed their energies during the subsequent centuries in order to ensure that the rites and liturgical books were brought up to date and when necessary clarified. From the beginning of this century they undertook a more general reform.’ (2) Thus our predecessors Clement VIII, Urban VIII, St. Pius X (3), Benedict XV, Pius XII and Blessed John XXIII all played a part.

“In more recent times, Vatican Council II expressed a desire that the respectful reverence due to divine worship should be renewed and adapted to the needs of our time. Moved by this desire our predecessor, the Supreme Pontiff Paul VI, approved, in 1970, reformed and partly renewed liturgical books for the Latin Church. These, translated into the various languages of the world, were willingly accepted by bishops, priests and faithful. John Paul II amended the third typical edition of the Roman Missal. Thus Roman pontiffs have operated to ensure that ‘this kind of liturgical edifice … should again appear resplendent for its dignity and harmony.’ (4)

“But in some regions, no small numbers of faithful adhered and continue to adhere with great love and affection to the earlier liturgical forms. These had so deeply marked their culture and their spirit that in 1984 the Supreme Pontiff John Paul II, moved by a concern for the pastoral care of these faithful, with the special indult ‘Quattuor abhinc anno,” issued by the Congregation for Divine Worship, granted permission to use the Roman Missal published by Blessed John XXIII in the year 1962. Later, in the year 1988, John Paul II with the Apostolic Letter given as Motu Proprio, ‘Ecclesia Dei,’ exhorted bishops to make generous use of this power in favor of all the faithful who so desired.

“Following the insistent prayers of these faithful, long deliberated upon by our predecessor John Paul II, and after having listened to the views of the Cardinal Fathers of the Consistory of 22 March 2006, having reflected deeply upon all aspects of the question, invoked the Holy Spirit and trusting in the help of God, with these Apostolic Letters we establish the following:

“Art 1. The Roman Missal promulgated by Paul VI is the ordinary expression of the ‘Lex orandi’ (Law of prayer) of the Catholic Church of the Latin rite. Nonetheless, the Roman Missal promulgated by St. Pius V and reissued by Bl. John XXIII is to be considered as an extraordinary expression of that same ‘Lex orandi,’ and must be given due honour for its venerable and ancient usage. These two expressions of the Church’s Lex orandi will in no any way lead to a division in the Church’s ‘Lex credendi’ (Law of belief). They are, in fact two usages of the one Roman rite.

“It is, therefore, permissible to celebrate the Sacrifice of the Mass following the typical edition of the Roman Missal promulgated by Bl. John XXIII in 1962 and never abrogated, as an extraordinary form of the Liturgy of the Church. The conditions for the use of this Missal as laid down by earlier documents ‘Quattuor abhinc annis’ and ‘Ecclesia Dei,’ are substituted as follows:

“Art. 2. In Masses celebrated without the people, each Catholic priest of the Latin rite, whether secular or regular, may use the Roman Missal published by Bl. Pope John XXIII in 1962, or the Roman Missal promulgated by Pope Paul VI in 1970, and may do so on any day with the exception of the Easter Triduum. For such celebrations, with either one Missal or the other, the priest has no need for permission from the Apostolic See or from his Ordinary.

“Art. 3. Communities of Institutes of consecrated life and of Societies of apostolic life, of either pontifical or diocesan right, wishing to celebrate Mass in accordance with the edition of the Roman Missal promulgated in 1962, for conventual or “community” celebration in their oratories, may do so. If an individual community or an entire Institute or Society wishes to undertake such celebrations often, habitually or permanently, the decision must be taken by the Superiors Major, in accordance with the law and following their own specific decrees and statues.

“Art. 4. Celebrations of Mass as mentioned above in art. 2 may – observing all the norms of law – also be attended by faithful who, of their own free will, ask to be admitted.

“Art. 5. õ 1 In parishes, where there is a stable group of faithful who adhere to the earlier liturgical tradition, the pastor should willingly accept their requests to celebrate the Mass according to the rite of the Roman Missal published in 1962, and ensure that the welfare of these faithful harmonises with the ordinary pastoral care of the parish, under the guidance of the bishop in accordance with canon 392, avoiding discord and favouring the unity of the whole Church. õ 2 Celebration in accordance with the Missal of Bl. John XXIII may take place on working days; while on Sundays and feast days one such celebration may also be held. õ 3 For faithful and priests who request it, the pastor should also allow celebrations in this extraordinary form for special circumstances such as marriages, funerals or occasional celebrations, e.g. pilgrimages. õ 4 Priests who use the Missal of Bl. John XXIII must be qualified to do so and not juridically impeded. õ 5 In churches that are not parish or conventual churches, it is the duty of the Rector of the church to grant the above permission.

Art. 6. In Masses celebrated in the presence of the people in accordance with the Missal of Bl. John XXIII, the readings may be given in the vernacular, using editions recognised by the Apostolic See.

“Art. 7. If a group of lay faithful, as mentioned in art. 5 õ 1, has not obtained satisfaction to their requests from the pastor, they should inform the diocesan bishop. The bishop is strongly requested to satisfy their wishes. If he cannot arrange for such celebration to take place, the matter should be referred to the Pontifical Commission “Ecclesia Dei”.

“Art. 8. A bishop who, desirous of satisfying such requests, but who for various reasons is unable to do so, may refer the problem to the Commission “Ecclesia Dei” to obtain counsel and assistance.

“Art. 9. õ 1 The pastor, having attentively examined all aspects, may also grant permission to use the earlier ritual for the administration of the Sacraments of Baptism, Marriage, Penance, and the Anointing of the Sick, if the good of souls would seem to require it. õ 2 Ordinaries are given the right to celebrate the Sacrament of Confirmation using the earlier Roman Pontifical, if the good of souls would seem to require it. õ 2 Clerics ordained “in sacris constitutis” may use the Roman Breviary promulgated by Bl. John XXIII in 1962.

“Art. 10. The ordinary of a particular place, if he feels it appropriate, may erect a personal parish in accordance with can. 518 for celebrations following the ancient form of the Roman rite, or appoint a chaplain, while observing all the norms of law.

“Art. 11. The Pontifical Commission “Ecclesia Dei”, erected by John Paul II in 1988 (5), continues to exercise its function. Said Commission will have the form, duties and norms that the Roman Pontiff wishes to assign it.

“Art. 12. This Commission, apart from the powers it enjoys, will exercise the authority of the Holy See, supervising the observance and application of these dispositions.

“We order that everything We have established with these Apostolic Letters issued as Motu Proprio be considered as “established and decreed”, and to be observed from 14 September of this year, Feast of the Exaltation of the Cross, whatever there may be to the contrary.

” From Rome, at St. Peter’s, 7 July 2007, third year of Our Pontificate.” (1) General Instruction of the Roman Missal, 3rd ed., 2002, no. 397. (2) John Paul II, Apostolic Letter “Vicesimus quintus annus,” 4 December 1988, 3: AAS 81 (1989), 899.

(3) Ibid. (4) St. Pius X, Apostolic Letter Motu propio data, “Abhinc duos annos,” 23 October 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cf John Paul II, Apostolic Letter “Vicesimus quintus annus,” no. 3: AAS 81 (1989), 899. (5) Cf John Paul II, Apostolic Letter Motu proprio data “Ecclesia Dei,” 2 July 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498.

 

June 2, 2017 at 9:00 pm Leave a comment

PENTECOSTAL MISSIONARY CHURCH OF CHRIST (4TH WATCH)

Sinulat ni Bro. Septofel Apurado

 

Unsa man kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”?

Untitled

Ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) usa ka Pentecostal nga denominasyon nga gitukod ni  Mr. Arsenio T. Ferriol sa tuig 1972 ug  nagpaila sa iyang kaugalingon nga us aka Apostol.  Siya gikan membro sa  Church of the Foursquare Gospel, nga sa kasagaran ginatawag ug Foursquare Church sa wala pa niya imbentuha ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch).

Mao ni sila atong Makita nga magwali sa kadalanan, sa Publikong Plaza, sakyanan ma bus man o ma barko nga mangayo ug kwarta sa dili nila membro pinaagi sa ilang sibot, sobre ug uban pa. Usa sa ilang mga pamaagi aron ang tawo muhatag gayud pinaagi sa pag ingon nila nga “Love offering” usahay motindog sa imong atubangan nga mag tunol sa sabot nga way tingogtingog mao nga ang uban maulaw muhatag nalang. Kung imong pangutan-on muingon nga dili ni relihiyun wala mi nagwali ug relihiyun unya pagkahuman ug wali mangayo ug “Love offering”. Dili relihiyun apan “Love offering” ang gipangayo.  Kalabanan sa ilang mabiktima Katoliko kay Katoliko man ang daghan diri sa Pilipinas. Mga Katoliko nga mihatag tungod sa kulang pud sa kahibalo nga gidili ang paghatag kanila nga midako na ilang lawas sa kwarta gikan sa Katoliko unya atakihon nila ang doktrina sa Katoliko nga maoy nag buhi nila.

MGA MODUS OPERANDE SA PAGPANGWARTA

1) Usa sa mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga kabalayan unya manaygon mura ra pud sila ug Katoliko kon dili nimo imbistigahon. Sila manaygon apan ilang gisaway ang Katoliko nganong manaygon kay ang doktrina sa katoliko sa pasko ilang gisupak. Mao nga kon imo sila ipiton pangutana kinsa sila, muingon nalang sila Katoliko sila gisugo daw sila sa pari apan sa dugay nimong pangutana madakpan ra gihapon nga sila dili Katoliko mga sakop diay sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

2) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga balay, opisina ug uban pang establisyemento, manghatag ug sobre para donation. Kon imong pangutan-on unsa ilang relihiyun muingon sila “Christian” , kon imong follow-apan ug pangutana unsa nga Christian?  muingon “Christian lang, Christian gud o basta kay Christian””  mahadlok sila muingon nga “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” kay mahadlok nga ingnun kadaghan ba sa inyong pamaagi sa pangwarta. Gawas nag dunay nagwali gadala ug sibot sa dalan, sa sakyanan, duna pud diay nanaygon, unya  karon duna puy nanghatag ug subre, mao nga dili nalang sila mutug-an nga membro sila sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”, muingon nalang “Christian lagi me ayaw na sigig pangutanan, usahay pud dad-on nila ang pangalan sa Katoliko muingon Charismatic me sa Katoliko, sa dihang mabuking na kay iya gikaatubang nga Katoliko Charismatic man kaliton ra ug bira ang subre nga gihatag grabi ka bastos unya motalikod.

3) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali dili magpa “OPEN FORUM” labi na human sila makahibalo nga daghang CFD ang maong lugar aron paglikay sa lantugi kay sigurado makalabasa sila kon pangutan-on, mao nga muingon sila dili ni Relihiyun among giwali kay wala daw relihiyun nga makaluwas misamot sila makalabasa kon dunay “OPEN FORUM” kay dili naman sila makalikay sa pangutana.

4) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” Mangrecruit na sila ug mga batan-on unya human nila gibawtismuhan ilang gi-required nga mowali ug kinahanglan modala gayud ug income sa ilang simbahan. Ilang gamiton ang bag-ong gibawtismuhan alang sa pagpangwarta o malawakang estorsyon (estortion) nga ang mabiktima sa pagpangwarta kasagaran mga Katoliko nga dali ra kaayo muhatag tungod kay wala kahibalo nga sayup ang paghatag sa dili magtutuo. Ug ang kita nila nga kwarta gikan sa Katoliko nga ilang nailad gamiton pud nila pagdaot sa Katoliko pinaagi sa ilang pagsaway pagsupak ug pag-guba sa Diosnong pagtulun-an sa Katoliko, so ilang guigisa ang mga biktima nga mga Katoliko sa ilang kaugalingong mantika kay sama rag nagbuhi ang Katoliko ug pundok nga buot mo guba sa Katoliko Simbahan pinaagi sa ilang kita nga gikan sa bulsa sa mga Katoliko.

MGA PANGUTANA

1) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”,  ngadto sa bisan kinsang tawo nag Makita, wala ba kini masupak sa biblia, palihog ko ug paathag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Kining gihimo sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga )” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering” ngadto sa bisan kinsang tawo nga makita, “USA KA DAKONG SAYUP UG SUPAK SA BIBLIA” sila nagpaila lamang  nga lahi ang ilang pagtulun-an sa mga unang sakop sa Iglesya nga mao ang mag Apostol, kay ang mga Apostoles wala gayud midawat ug bisan unsa ngadto sa dili nila membro, ania ang pahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.” Di ba tin aw pa sa tubig sa nawasa “WALA SILA MIDAWAT UG HINABANG GIKAN SA DILI MAGTUTUO” unya ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bukad dayun ang kamot dawat ug kwarta sa dili nila membro.

 

2) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”, pwedi ba diay ang love offering himuon gawas sa simbahan?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Ang “love offering” kon  “halad” Pagahimuon lamang diha sa Templo o balay alampoan. Ani ang nakasulat sa “Sirac 35:4 Apan ayaw adto sa Templo kon wala kay halad” kay ang halad pagahimuon diha sa pagsimba, kay kon kini gihimo bisan asa nalang, gitawag na kini ug “extortion” o pangikil. Ug dugang pa niini, ang modawat sa halad pari lamang kay kini gihatag sa Dios ngadto sa iyang kaparian, ania ang mabasa sa biblia. “Numero 18:14 (Maayong Balita Biblia) Ang tanan nga hinalad nga butang maimo usab”.  Unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man ni silay pari nga miapil man sila ug dawat sa butang nga dili ila, kini gitawag ug pagpangawat.

 

3) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya human ug wali dili man magpa-pangutana o open forum, duna ba silay katungod nga dili magpa-pangutana?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Tinuod, duna silay katungod kon mowali nga dili magpa-pangutana o open forum labi na nervioso ang ilang pastor nga nakahibalo nga ang lugar nga ilang giwalihan dunay mga Katolikong Apologo o mga Catholic Faith Defenders. Ang founder sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga si Mr. Arsenio T. Ferriol nga nagpaila nga apostol, ang iyang mga Pastor sukwahe sa kinaiya sa gitudlo sa Apostol.  Si Apostol Pedro nag ingon “”1 Ped 3:15 – nag ingon kinhanglan andam kamo sa bisan unsa nga magpakisayud”” apan ila kining gisupak pinaagi sa pag pakyas sa mga mangutana.

4) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali muingon nga wala sila magdala ug Relihiyun, sakto ba kini, palihog ko sa pagtubag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Sakto ang giingon sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga sila wala nagdala ug Relihiyun, kay ang kahulugan sa Relihiyun pakigrelasyon man sa Dios, unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man nagdala ug “pakigrelasyon sa Dios kay ang ilang gidala pagpakig-away man sa Dios pinaagi sa pagpangikil, pagpangilad sa mga tawo, pinaagi sa  ilang pagtudlo ug sayup nga mga pagtulun-an  kay peke man ang maong relihiyun gitukod lang ni Mr.  Arsenio T. Ferriol nga dili Dios.  Ang Dan 2:44 nagpahinumdom kanato nga Dios sa  gayud sa langit ang magtukod ug ginghari-an sa Dios dinhi sa yuta. Ug ang  katumananniini, Si Kristo nga Dios mitukod gayud ug Iglesya Mat 16:18 apan gikompetensyahan ni Mr.  Arsenio T. Ferriol. Ang 1 Tim 3:16 nagtug-an kanato nga si Kristo maoy atong Relihiyun nga giwali, apan bisan pa niini wala gayud nagdala ug Relihiyun ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

5) Ako usa ka Katoliko, miduol nako ang mga membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” didto sa among Plaza Publiko ga tingsi nag ngisi, nga gitunol ang sabot duol sa akong nawong, wala gyud mipahawa samtang wala pa ko kakuot sa akong bulsa, gisamokan ko mao nga  mihatag ko, sakto ba akong gihimo?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Pasayloa ko nga ako dretsu-on ang tubag, sayup imong gihimo igsoon ug usa kini ka sala. Kun atong basihan ang ligalidad sa balaod sa yuta gitawag kini ug “Accessory of the crime” ang kahulugan niini mao kini ‘ An accessory is a person who assists in the commission of a crime, but who does not actually participate in the commission of the crime as a joint principal.” . Kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” walay laing tumong kon dili ang pag guba sa Iglesya nga gitukod sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga mao ang “Iglesya Katolika” mao nga iyang gisaway ug gisupak ang  mga Diosnung Pagtulun-an niini kay ang mini nga profeta  magtudlo man gayud ug tinumo-tumong sugilanon ug mangikil kon manapi “ 2 Pedro 2: Apan diha usab ing mga mini nga profeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayuy mobarug nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaut nga mga herejia, ug magapanghimakak pa gani sa Agalon nga maoy nagpalit kanila, ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. 2 Ug tungod sa ilang kadalo KAMO ILANG PANAPION pinaagi sa tinumotomo nga mga pulong; sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong, ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog.”.  Mao na kon muhatag kita SAMA RA NGA MISUPPORTA KITA SA MINI NGA MAGTUTUDLO ARON KAPADAYUN SA ILANG BULUHATON UG SA PAGGUBA SA IGLESYA KATOLIKA. Kay ang naghimo sa krimen, ang nagsugo sa krimen, ug ang nagsupporta sa krimen, parehong kreminal. Mao na kon mobalik nimo pagtunol ug sibot ang membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bahala na siya kon magtingsi pa siya ug magngisi  ug dugay, kay ang maayong isulti diha nila mao kini “ DILI KO MUHATAG KAY AKO USA KATOLIKO, DIDTO RA KO MUHATAG SA AMONG SIMBAHAN”. Gani ang mga Apostol wala gayud midawat ug supporta sa dili nila membro mao kini gipahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.”

 

 

 

 

May 9, 2017 at 4:06 am Leave a comment

Older Posts


March 2018
M T W T F S S
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031