MGA ILIMNUN O BINO, WALA GIDILI, APAN AYAW PASUBRA-E

Sinulat ni Bro Septofel Apurado

Pasiuna

 

Kining mobo nga artikulo, gihimo aron paghatag ug katinawan sa barauganan sa Simbahang Katoliko mahitungod sa mga ilimnun nga makahubog, ug aron sa pagtubag sa mga pagsupak niini sa mga Protestante ug dili mga dili Katoliko.

 

1) Kamong mga Katoliko, sigi’g inum ug ilimnun makahubog, nga gidili sa Biblia, unsa imong ikasulto niini? (Gikan ni Edgar Holares, SDA)

 

Walay mabasa sa Biblia nga ang pag inum gidili. Ang mabasa sa Biblia nga gidili mao ang pagkapalahubog Gal 5:21.  Busa mahimong muinum ka, mahimo usab nga dili ka muinum, pareho kining wala gidili kay ang pag-inum walay labot sa kaluwasan. Diha sa Roma 14:17 tin-aw nga nag ingon nga ang Gingahari-an sa Dios  dili pagkaon ug pag-inum kon dili pagkamatarong, kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Gani kadtong gihimo ni Ginoong Jesu-Kristo nga unum ka tadyaw’ng bino didto sa kasal sa Cana ‘Juan 2:7-10, wala kini gipayabo, kini gidalit  gayud sa mga bisita kay wala may protestante atong panahuna,  kay kon duna pay protestante didto sigurado ko nga human ug himo sa Ginoo sa unum ka tadyaw nga bino, giyabo ra pud sa mga way batasan nga mga Protestante nga mga kanahan dagko.

Tanan nga butang kon kini subra na sa gikinahanglan sa lawas maoy makadaot. Bisan pagkaon, tubig, gatas lakip na ang  bino ug uban pa kon kini subra na, makadaot gayud. Apan kon ikaw muinum agig paglipay sa gasa sa Dios nga atong naangkon dili kini sayop, kay diha sa Eccl 3:13 hayag nga giingon mangaon kita ug mag inum, ug pahimuslan ta ang atong higayun, kay gasa kini sa Dios.

Ang pag hubog ug ang pagkapalahubog kini managlahi, kay ang palahubog kini usa ka abuso sa lawas lagmit makahimo ug kasamok “Pan 18:29-30” ug kining pagkapalahubog maoy gidili “Gal 5:21”. Apan ang pagkahubog epekto lamang sa kinaiya sa bino o ilimnun nga makahubog  ug ang “pagkahubog dili kini dautan”, kay kon isipin nato nga dautan ang paghubog sama nga atong giisip nga ang Dios sama’g dautan. Ang “ Salmo 78:65 nag ingon, Unya mimata ang GINOO daw gikan sa pagkatulog,  sama siya sa kusgang tawo nga nahubog sa bino. Gani ang si apostol Pablo iya gigamit ang bino alang sa maayong panglawas. “ 1 Tim 5:23 Ayaw na pag inum ug tubig lamang inum usab ug dyutay’ng bino aron kahilisan ka, sanglit kanunay ka mang nasakit. “Kay ang labing mahinungdanong kinahanglan sa kinabuhi mao kini; tubig, kalayo, puthaw ug asin, harina dugos ug gatas, bino sapot ug lana Sirac 39:26”.

 

2) Naas a Biblia giingon , ayaw pag inum ug bino —— — busa gidili gayud? (gikan ni Melvin Tores, Baptist Church)

 

Wala nimo tiwasa pagbasa, ayaw inum ug bino kon ikaw buntis o nagsabak, ania ang nakasulat ————.

 

3) Mga katoliko muinum ug bino, buot pasabot mga ulit ug palahubog. (gikan ni Pelame Tuso, Baptist Church)

Walay doktrina sa Katoliko nga nag ingon nga magpalahubog ka. Dili nato sabton nga kay mikaon ug kalan-on matawag kana ug hangul sa pagkaon, sa samang higayun dili usab nato sabton nga tungod kay muinum ka ug bino matawag kana ug ulit ug palahubog. Imong gipasanginlan nga palahubog ang mga Katoliko nga muinum ug bino sama sa pasangil nga inyong gihimo sa magtutukod sa Katoliko nga si Ginoong Jesu-Kristo.  Diha sa Mat 11:19 nakadawat usab sa maong pasangil ang Ginoong Jesu-Kristo sa inyong gihimo nga pasangil sa Katoliko nga iyang gitukod kini nagkanayun “Mianhi ang Anak sa Tawo (Jesus Christ) Siya mikaon ug mi inum, ug ang tanan nag ingon, tan awa ninyo kining tawhanan ulit ug palahubog. Gani kadtong gihimo ni Ginoong Jesu-Kristo nga unum ka tadyaw’ng bino didto sa kasal sa Cana ‘Juan 2:7-10, wala kini gipayabo, kini gidalit  gayud sa mga bisita kay wala may protestante atong panahuna,  kay kon duna pay protestante didto sigurado ko nga human ug himo sa Ginoo sa unum ka tadyaw nga bino, giyabo ra pud sa mga way batasan nga mga Protestante nga mga kanahan dagko.

 

4) Kanang giingon nga pulong nga “inum” sa Mat 11:19 dili mana bino, tubig mana, “Kaon ug inum ug tubig”? (gikan ni Karl Magkagud, Apostolic Church)

 

Kini usa ka fallacy nga giawag ug “Non Sequitur” muingon mo nga wala miinum ug bino, apan sa laing bahin muingon mo palahubog. Kon tubig ang gipasabot sa Mat 11:19 nganong inyo man giingon nga si Jesus inot siya ug palahubog, nga tubig ramana kaha. Ang ilimnun nga gipasabot diha sa Biblia referido kini sa bino. Ang “Num 15: 7, 13” nag ingon “ paghalad usab ug ilimnun nga duha ka litrong bino” ug ang bino nga gihisgutan diha sa Biblia makahubog, ania ang mabasa sa Biblia diha sa “Jer 13:13 Ingna sila nga ako ang Ginoo, nag-ngon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopio niining nasura” ug ang Ginoo dili mamakak, “2 Ped 2:22”, sigurado mahubog gyud ka sa bino.

 

5) Walay mabasa nga ang Dios nag ingon, pa imna sila ug bino apan Katoliko kusog motagay sa bino bisan gidili? (gikan ni Susan Palaypay sa Pentecostal 4th watch)

 

Ang walay mabasa kanang imong giingon nga ang bino gidili, apan sigi ka ug tagawtaw nga gidili ang bino. Diha sa “Jer 35:2,5 nag ingon ang Dios, paimna sila’g bino, ug gitagaan ug kopa ug mga pitser nga puno sa bino” tan awa ra pinitser man gani diay ang ipa-inum.

 

6) Wala tiwasa pagbasa ang “Jer 35: 2-5” nganong dili man nimo dritsuon sa versikulo 6 nga nag ingon “ dili mi muinum sa bino”. Nganong imo man taguan ang maong versikulo. Mao nga daghan katalagman karon nga natabo tungod aning mga Katoliko masinupakon sigi’g inum sa bino? (Follow – up question gikan ni Susan Palaypay sa Pentecostal 4th watch)

Dili makapausab sa dignidad sa akong tubag bisan pa ug basahon lahos sa versikulo 6 sa Jer 35:2-5. Kini ang mibalibad sa pag inum sa bino nga sugo sa Dios, mao kini ang mga masinupakon pareho ninyo. Miingon na ang Ginoo nga paimna sila’g bino apan mibalibad kamo diha sa versikulo 6. Kon imo pa gyud kining ilahos hangtud versikulo 13 hangtud 15, wala mahimuot ang Dios nga mibalibad sila sa pag inum sa bino, kay mas ilang gituman ang ilang katigulangan nga dili manginum ug bino, kaysa sugo sa Ginoo nga pa imnun sila ug bino. Ug tungod niini diha sa versiculo 17 nag ingon, “Gipahamtangan sila ug katalagman”. Busa milutaw nga ang Dios mipahamtang ug katalagman dili niadtong miinum sa bino, kon dili, gumikan adtong wala miinum sa bino.

 

7) Diha sa kasal sa Cana, Ang tadyaw sa tubig nga nahimong bino dili makahubog. Ang bino nga gipasabot diha gatas. (gikan ni Pastor Pablo, universal Church of Christ)

Walay mabasa sa Biblia nga ang bino dili makahubog. Ang bino posibling dili ka mahubog sa gamay nga pag inum. Apan ang bino diha gayud uban sa iyang kinaiya nga makahubog nga mao iyang pagkamao, kay kon dili na makahubog iyang kinaiya mawala usab ang iyang pagkamao nga makahubog ug dili na siya matawag ug bino. Diha sa biblia kon maghisgot ka ug bino nga ilimnun kini makahubog gayud, ug ang kasal sa Cana daan na gipagnagna sa Daang Tugon pinaagig sambingay ug ang bino makahubog gayud, ania ang pasahe sa Biblia “ Jer 13:12-13 Jeremias sultihi ang katawhan sa Israel nga ako, ang GINOONG Dios, nag ingon: Kinahanglan pun-og bino ang tanang tadyaw nga sudlanag bino, ingna sila nga ako, ang GINOO, nag ingon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopyo niining nasora”.

 

8) Kanang bino nga gihisgutan nga naa sa tadyaw dili kana bino, gatas kana. (gikan ni Pastor Pablo, universal Church of Christ)

Ang mabasa sa Biblia diha sa kasal sa Cana, dili gatas, kini bino. Wala sa batasan sa mga Judeo nga kon dunay kasal idalit pag una ang labing maayong gatas silbing ilimnun. Ania ang kaasuyan diha sa Biblia ‘ Luk 2:10 nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit ug una sa sa labing maayong bino, ug kon makainum na pag ayu ang bisita anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo”. Busa tataw bino gayud ug walay gamay’ng presensya sa gatas, kay ang bino ug gatas managkalahi “Isa 55:1 palit kamo ug bino ug gatas”.

 

9) Pagtulun-an sa Katoliko ang bino wala gidili, kon muinum ka ug bino moaabot gyud ang punto nga ikaw mahubog, diha sa Gal 5:21 wala kahimut-e sa Dios ang mga palahubog ug walay luna sa Langit. Unsa imong ikasulti mahitungod niini? (gikan ni Fretz Mayor, Dose ka banay sa Esrael, Dios Amahan)

Ang Gal 5:21 wala naghisgot ug pagkhubog. Kini naghisgot ug pagkapalahubog. Ang pag hubog ug ang pagkapalahubog kini managlahi, kay ang pagkapalahubog kini usa ka abuso sa lawas lagmit makahimo ug kasamok “Pan 18:29-30” ug kining pagkapalahubog maoy gidili “Gal 5:21”. Apan ang pagkahubog epekto lamang sa kinaiya sa bino o ilimnun nga makahubog  ug ang “pagkahubog dili kini dautan”, kay kon isipin nato nga dautan ang paghubog sama nga atong giisip nga ang Dios sama’g dautan. Ang “ Salmo 78:65 nag ingon, Unya mimata ang GINOO daw gikan sa pagkatulog,  sama siya sa kusgang tawo nga nahubog sa bino.  . Diha sa “Jer 35:2,5 nag ingon ang Dios, paimna sila’g bino, ug gitagaan ug kopa ug mga pitser nga puno sa bino”, dili kaha ka mahubog niini nga pinitser man ang bino!. ““ Jer 13:12-13 Jeremias sultihi ang katawhan sa Israel nga ako, ang GINOONG Dios, nag ingon: Kinahanglan pun-og bino ang tanang tadyaw nga sudlanag bino, ingna sila nga ako, ang GINOO, nag ingon nga hubgon ko sa bino ang tanang molopyo niining nasora”.

Advertisements

August 6, 2017 at 5:51 am Leave a comment

ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIYOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AT PAGSASAMBA NG MGA PAGANO NG KANILANG DIYOS SA HARAP NG KANILANG REBULTO.

Bro. Owen T. Sandag

Untitled

ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIYOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AY ANG MGA REBULTO NG MGA BANAL AY HINDI KINIKILALANG DIYOS AT LALONG HINDI SINASAMBA. “BASE ON OUR FAITH IN THE INCARNATION OF CHRIST,WE VENERATE IMAGES OF CHRIST,MARY,THE ANGELS,AND THE SAINTS.WE DO NOT WORSHIP THE IMAGES THEMSELVES.BUT IN VENERATING THE IMAGES,WE VENERATE WHOEVER IS PORTRAYED—–JESUS CHRIST,MARY,A SAINT OR AN ANGEL,THIS IN TURN CAN LEAD US TO A DEEPER CONTEMPLATION OF GOD HIMSELF.(UNITED STATES CATHOLIC CATECHISM FOR ADULTS,PAGE 347). SAMANTALA ANG PAGSASAMBA NG MGA PAGANO SA HARAP NG REBULTO AY KINIKILALANG DIYOS MISMO ANG REBULTO,AT DINADALANGINAN MISMO ANG REBULTO AT SINASAMBA MISMO ANG REBULTO. “ANG NATIRANG KAHOY AY GINAWA NGA NIYANG DIYOS NA KANYANG NILULUHURAN AT SINASAMBA.DUMADALANGIN SIYA SA REBULTO,ILIGTAS MO AKO SAPAGKAT IKAW ANG AKING DIYOS.”(ISAIAS 44:17 MBB). AYAN PO,NAPAKALINAW PO ANG KAIBAHAN NG PAGSASAMBA NG MGA KATOLIKO SA DIOS SA HARAP NG REBULTO NG MGA BANAL AT PAGSASAMBA NG MGA PAGANO SA KANILANG DIYOS SA HARAP NG KANILANG REBULTO. ANG BANAL NA BANSA NG DIYOS AY SUMASAMBA SA DIOS GAYA NG GINAGAWA NG MGA KATOLIKO NA SUMASAMBA SA DIYOS NA HUMAHARAP SA REBULTO NG MGA BANAL,NGUNIT HINDI SINASAMBA AT HINDI DINADALANGINAN AT LALONG HINDI KINIKILALANG DIYOS,GAYA NG PAGSASAMBA NG MGA PAGANO NA DINADALANGINAN NILA MISMO ANG REBULTO AT SINASAMBA MISMO ANG REBULTO AT KINIKILALANG DIYOS MISMO ANG REBULTO.(ISA.44:17). “KAMI AY MAGSISIPASOK SA KANYANG TABERNAKULO;KAMI AY MAGSISISAMBA SA HARAP NG KANYANG TUNGTUNGAN.(AWIT 132:7 ADB). KITA MO,ANG BANAL NA BANSA NG DIYOS AY SUMASAMBA SA DIYOS SA HARAP NG TUNGTUNGAN NG DIYOS. ANO NGA BA ITONG TUNGTUNGAN NG DIYOS NA HINAHARAP NG BANAL NA BAYAN NG DIYOS NANG SILA’Y SUMASAMBA SA DIYOS? NANG NAROON NA ANG LAHAT,TUMAYO SIYA AT NAGSALITA,”MGA KAPATID AT MGA KABABAYAN,MATAGAL KO NANG MINIMITHI NA MAGTAYO NG ISANG PERMANENTENG TAHANAN PARA SA KABAN NG TIPAN NA SIYANG TUNTUNGAN NG DIYOS NATING SI YAHWEH.INIHANDA KO NA ANG LAHAT NG KAILANGAN UPANG MAITAYO ITO.(1 CRON.28:2 MBB). ANO DAW PO ANG TUNNTUNGAN NG DIYOS AYON SA WIKA NI DAVID?MALINAW NA ANG TUNGTUNGAN NG DIYOS AYON SA WIKA NI DAVID AY ANG KABAN NG TIPAN,SA MAKATUWID MGA KAPATID,ANG BAYAN NG DIYOS KAPAG SILA’Y SUMASAMBA SA DIYOS AY KANILANG HINAHARAP O HUMAHARAP SA KABAN NG TIPAN. TANDAAN PO NATIN MGA KAPATID,SA IBABAW NG KABAN NG TIPAN AY NAROROON ANG DALAWANG INANYUANG REBULTO NG MGA KERUBIN. “LAGYAN MO NG DALAWANG KERUBING GINTO ANG DALAWANG DULO NITO,TIG-ISA SA MAGKABILANG DULO.IHIHINANG ANG MGA KERUBIN UPANG ITO AT ANG LUKLUKAN NG AWA AY MAGING IISANG PIRASO.GAWIN MONG MAGKAHARAP ANG DALAWANG KERUBIN NA PARIHONG NAKATUNGO,AT NAKABUKA ANG MGA PAKPAK NA NILULUKUBAN ANG LUKLUKAN NG AWA.ILALAGAY MO ITO SA IBABAW NG KABAN NG TIPAN NA KINALALAGYAN NG DALAWANG TAPYAS NA BATO NG KAUTUSANG IBIBIGAY KO SA IYO.(EXO.25:18-21 MBB). AYAN PO,NAPAKALINAW NG ARAL NA INIHATID SA ATIN HINGGIL SA PAGSASAMBA SA DIYOS NA SIYANG GINAGANAP NATING MGA KATOLIKO HINDI GAYA NG MGA PAGANO NA SUMASAMA SA REBULTO MISMO,AT DUMADALANGIN SA REBULTO MISMO,AT KINIKILALANG DIYOS ANG REBULTO MISMO.DITO DIN PO AY ATING NAKIKITA NA MALI AT PAWANG KASINUNGALINGAN ANG MGA PARATANG NG MGA ANTI-KATOLIKO,SAPAGKAT SINASABI NILA SA KANILANG MGA MEMBRO NA TAYO’Y SUMASAMBA SA REBULTO GAYONG HINDI NAMAN.NAWA’Y IPAGBUNYI NATIN ANG ATING PANGINOONG DIYOS.AMEN.

June 26, 2017 at 3:52 am Leave a comment

The Motu Proprio “Summorum Pontificum”

Given by His Holiness Pope Benedict XVI
7 July 2007

“Up to our own times, it has been the constant concern of supreme pontiffs to ensure that the Church of Christ offers a worthy ritual to the Divine Majesty, ‘to the praise and glory of His name,’ and ‘to the benefit of all His Holy Church.’

“Since time immemorial it has been necessary – as it is also for the future – to maintain the principle according to which ‘each particular Church must concur with the universal Church, not only as regards the doctrine of the faith and the sacramental signs, but also as regards the usages universally accepted by uninterrupted apostolic tradition, which must be observed not only to avoid errors but also to transmit the integrity of the faith, because the Church’s law of prayer corresponds to her law of faith.’ (1)

“Among the pontiffs who showed that requisite concern, particularly outstanding is the name of St. Gregory the Great, who made every effort to ensure that the new peoples of Europe received both the Catholic faith and the treasures of worship and culture that had been accumulated by the Romans in preceding centuries. He commanded that the form of the sacred liturgy as celebrated in Rome (concerning both the Sacrifice of Mass and the Divine Office) be conserved. He took great concern to ensure the dissemination of monks and nuns who, following the Rule of St. Benedict, together with the announcement of the Gospel illustrated with their lives the wise provision of their Rule that ‘nothing should be placed before the work of God.’ In this way the sacred liturgy, celebrated according to the Roman use, enriched not only the faith and piety but also the culture of many peoples. It is known, in fact, that the Latin liturgy of the Church in its various forms, in each century of the Christian era, has been a spur to the spiritual life of many saints, has reinforced many peoples in the virtue of religion and fecundated their piety.

“Many other Roman pontiffs, in the course of the centuries, showed particular solicitude in ensuring that the sacred liturgy accomplished this task more effectively. Outstanding among them is St. Pius V who, sustained by great pastoral zeal and following the exhortations of the Council of Trent, renewed the entire liturgy of the Church, oversaw the publication of liturgical books amended and ‘renewed in accordance with the norms of the Fathers,’ and provided them for the use of the Latin Church.

“One of the liturgical books of the Roman rite is the Roman Missal, which developed in the city of Rome and, with the passing of the centuries, little by little took forms very similar to that it has had in recent times.

“‘It was towards this same goal that succeeding Roman Pontiffs directed their energies during the subsequent centuries in order to ensure that the rites and liturgical books were brought up to date and when necessary clarified. From the beginning of this century they undertook a more general reform.’ (2) Thus our predecessors Clement VIII, Urban VIII, St. Pius X (3), Benedict XV, Pius XII and Blessed John XXIII all played a part.

“In more recent times, Vatican Council II expressed a desire that the respectful reverence due to divine worship should be renewed and adapted to the needs of our time. Moved by this desire our predecessor, the Supreme Pontiff Paul VI, approved, in 1970, reformed and partly renewed liturgical books for the Latin Church. These, translated into the various languages of the world, were willingly accepted by bishops, priests and faithful. John Paul II amended the third typical edition of the Roman Missal. Thus Roman pontiffs have operated to ensure that ‘this kind of liturgical edifice … should again appear resplendent for its dignity and harmony.’ (4)

“But in some regions, no small numbers of faithful adhered and continue to adhere with great love and affection to the earlier liturgical forms. These had so deeply marked their culture and their spirit that in 1984 the Supreme Pontiff John Paul II, moved by a concern for the pastoral care of these faithful, with the special indult ‘Quattuor abhinc anno,” issued by the Congregation for Divine Worship, granted permission to use the Roman Missal published by Blessed John XXIII in the year 1962. Later, in the year 1988, John Paul II with the Apostolic Letter given as Motu Proprio, ‘Ecclesia Dei,’ exhorted bishops to make generous use of this power in favor of all the faithful who so desired.

“Following the insistent prayers of these faithful, long deliberated upon by our predecessor John Paul II, and after having listened to the views of the Cardinal Fathers of the Consistory of 22 March 2006, having reflected deeply upon all aspects of the question, invoked the Holy Spirit and trusting in the help of God, with these Apostolic Letters we establish the following:

“Art 1. The Roman Missal promulgated by Paul VI is the ordinary expression of the ‘Lex orandi’ (Law of prayer) of the Catholic Church of the Latin rite. Nonetheless, the Roman Missal promulgated by St. Pius V and reissued by Bl. John XXIII is to be considered as an extraordinary expression of that same ‘Lex orandi,’ and must be given due honour for its venerable and ancient usage. These two expressions of the Church’s Lex orandi will in no any way lead to a division in the Church’s ‘Lex credendi’ (Law of belief). They are, in fact two usages of the one Roman rite.

“It is, therefore, permissible to celebrate the Sacrifice of the Mass following the typical edition of the Roman Missal promulgated by Bl. John XXIII in 1962 and never abrogated, as an extraordinary form of the Liturgy of the Church. The conditions for the use of this Missal as laid down by earlier documents ‘Quattuor abhinc annis’ and ‘Ecclesia Dei,’ are substituted as follows:

“Art. 2. In Masses celebrated without the people, each Catholic priest of the Latin rite, whether secular or regular, may use the Roman Missal published by Bl. Pope John XXIII in 1962, or the Roman Missal promulgated by Pope Paul VI in 1970, and may do so on any day with the exception of the Easter Triduum. For such celebrations, with either one Missal or the other, the priest has no need for permission from the Apostolic See or from his Ordinary.

“Art. 3. Communities of Institutes of consecrated life and of Societies of apostolic life, of either pontifical or diocesan right, wishing to celebrate Mass in accordance with the edition of the Roman Missal promulgated in 1962, for conventual or “community” celebration in their oratories, may do so. If an individual community or an entire Institute or Society wishes to undertake such celebrations often, habitually or permanently, the decision must be taken by the Superiors Major, in accordance with the law and following their own specific decrees and statues.

“Art. 4. Celebrations of Mass as mentioned above in art. 2 may – observing all the norms of law – also be attended by faithful who, of their own free will, ask to be admitted.

“Art. 5. õ 1 In parishes, where there is a stable group of faithful who adhere to the earlier liturgical tradition, the pastor should willingly accept their requests to celebrate the Mass according to the rite of the Roman Missal published in 1962, and ensure that the welfare of these faithful harmonises with the ordinary pastoral care of the parish, under the guidance of the bishop in accordance with canon 392, avoiding discord and favouring the unity of the whole Church. õ 2 Celebration in accordance with the Missal of Bl. John XXIII may take place on working days; while on Sundays and feast days one such celebration may also be held. õ 3 For faithful and priests who request it, the pastor should also allow celebrations in this extraordinary form for special circumstances such as marriages, funerals or occasional celebrations, e.g. pilgrimages. õ 4 Priests who use the Missal of Bl. John XXIII must be qualified to do so and not juridically impeded. õ 5 In churches that are not parish or conventual churches, it is the duty of the Rector of the church to grant the above permission.

Art. 6. In Masses celebrated in the presence of the people in accordance with the Missal of Bl. John XXIII, the readings may be given in the vernacular, using editions recognised by the Apostolic See.

“Art. 7. If a group of lay faithful, as mentioned in art. 5 õ 1, has not obtained satisfaction to their requests from the pastor, they should inform the diocesan bishop. The bishop is strongly requested to satisfy their wishes. If he cannot arrange for such celebration to take place, the matter should be referred to the Pontifical Commission “Ecclesia Dei”.

“Art. 8. A bishop who, desirous of satisfying such requests, but who for various reasons is unable to do so, may refer the problem to the Commission “Ecclesia Dei” to obtain counsel and assistance.

“Art. 9. õ 1 The pastor, having attentively examined all aspects, may also grant permission to use the earlier ritual for the administration of the Sacraments of Baptism, Marriage, Penance, and the Anointing of the Sick, if the good of souls would seem to require it. õ 2 Ordinaries are given the right to celebrate the Sacrament of Confirmation using the earlier Roman Pontifical, if the good of souls would seem to require it. õ 2 Clerics ordained “in sacris constitutis” may use the Roman Breviary promulgated by Bl. John XXIII in 1962.

“Art. 10. The ordinary of a particular place, if he feels it appropriate, may erect a personal parish in accordance with can. 518 for celebrations following the ancient form of the Roman rite, or appoint a chaplain, while observing all the norms of law.

“Art. 11. The Pontifical Commission “Ecclesia Dei”, erected by John Paul II in 1988 (5), continues to exercise its function. Said Commission will have the form, duties and norms that the Roman Pontiff wishes to assign it.

“Art. 12. This Commission, apart from the powers it enjoys, will exercise the authority of the Holy See, supervising the observance and application of these dispositions.

“We order that everything We have established with these Apostolic Letters issued as Motu Proprio be considered as “established and decreed”, and to be observed from 14 September of this year, Feast of the Exaltation of the Cross, whatever there may be to the contrary.

” From Rome, at St. Peter’s, 7 July 2007, third year of Our Pontificate.” (1) General Instruction of the Roman Missal, 3rd ed., 2002, no. 397. (2) John Paul II, Apostolic Letter “Vicesimus quintus annus,” 4 December 1988, 3: AAS 81 (1989), 899.

(3) Ibid. (4) St. Pius X, Apostolic Letter Motu propio data, “Abhinc duos annos,” 23 October 1913: AAS 5 (1913), 449-450; cf John Paul II, Apostolic Letter “Vicesimus quintus annus,” no. 3: AAS 81 (1989), 899. (5) Cf John Paul II, Apostolic Letter Motu proprio data “Ecclesia Dei,” 2 July 1988, 6: AAS 80 (1988), 1498.

 

June 2, 2017 at 9:00 pm Leave a comment

PENTECOSTAL MISSIONARY CHURCH OF CHRIST (4TH WATCH)

Sinulat ni Bro. Septofel Apurado

 

Unsa man kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”?

Untitled

Ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) usa ka Pentecostal nga denominasyon nga gitukod ni  Mr. Arsenio T. Ferriol sa tuig 1972 ug  nagpaila sa iyang kaugalingon nga us aka Apostol.  Siya gikan membro sa  Church of the Foursquare Gospel, nga sa kasagaran ginatawag ug Foursquare Church sa wala pa niya imbentuha ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch).

Mao ni sila atong Makita nga magwali sa kadalanan, sa Publikong Plaza, sakyanan ma bus man o ma barko nga mangayo ug kwarta sa dili nila membro pinaagi sa ilang sibot, sobre ug uban pa. Usa sa ilang mga pamaagi aron ang tawo muhatag gayud pinaagi sa pag ingon nila nga “Love offering” usahay motindog sa imong atubangan nga mag tunol sa sabot nga way tingogtingog mao nga ang uban maulaw muhatag nalang. Kung imong pangutan-on muingon nga dili ni relihiyun wala mi nagwali ug relihiyun unya pagkahuman ug wali mangayo ug “Love offering”. Dili relihiyun apan “Love offering” ang gipangayo.  Kalabanan sa ilang mabiktima Katoliko kay Katoliko man ang daghan diri sa Pilipinas. Mga Katoliko nga mihatag tungod sa kulang pud sa kahibalo nga gidili ang paghatag kanila nga midako na ilang lawas sa kwarta gikan sa Katoliko unya atakihon nila ang doktrina sa Katoliko nga maoy nag buhi nila.

MGA MODUS OPERANDE SA PAGPANGWARTA

1) Usa sa mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga kabalayan unya manaygon mura ra pud sila ug Katoliko kon dili nimo imbistigahon. Sila manaygon apan ilang gisaway ang Katoliko nganong manaygon kay ang doktrina sa katoliko sa pasko ilang gisupak. Mao nga kon imo sila ipiton pangutana kinsa sila, muingon nalang sila Katoliko sila gisugo daw sila sa pari apan sa dugay nimong pangutana madakpan ra gihapon nga sila dili Katoliko mga sakop diay sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

2) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga balay, opisina ug uban pang establisyemento, manghatag ug sobre para donation. Kon imong pangutan-on unsa ilang relihiyun muingon sila “Christian” , kon imong follow-apan ug pangutana unsa nga Christian?  muingon “Christian lang, Christian gud o basta kay Christian””  mahadlok sila muingon nga “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” kay mahadlok nga ingnun kadaghan ba sa inyong pamaagi sa pangwarta. Gawas nag dunay nagwali gadala ug sibot sa dalan, sa sakyanan, duna pud diay nanaygon, unya  karon duna puy nanghatag ug subre, mao nga dili nalang sila mutug-an nga membro sila sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”, muingon nalang “Christian lagi me ayaw na sigig pangutanan, usahay pud dad-on nila ang pangalan sa Katoliko muingon Charismatic me sa Katoliko, sa dihang mabuking na kay iya gikaatubang nga Katoliko Charismatic man kaliton ra ug bira ang subre nga gihatag grabi ka bastos unya motalikod.

3) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali dili magpa “OPEN FORUM” labi na human sila makahibalo nga daghang CFD ang maong lugar aron paglikay sa lantugi kay sigurado makalabasa sila kon pangutan-on, mao nga muingon sila dili ni Relihiyun among giwali kay wala daw relihiyun nga makaluwas misamot sila makalabasa kon dunay “OPEN FORUM” kay dili naman sila makalikay sa pangutana.

4) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” Mangrecruit na sila ug mga batan-on unya human nila gibawtismuhan ilang gi-required nga mowali ug kinahanglan modala gayud ug income sa ilang simbahan. Ilang gamiton ang bag-ong gibawtismuhan alang sa pagpangwarta o malawakang estorsyon (estortion) nga ang mabiktima sa pagpangwarta kasagaran mga Katoliko nga dali ra kaayo muhatag tungod kay wala kahibalo nga sayup ang paghatag sa dili magtutuo. Ug ang kita nila nga kwarta gikan sa Katoliko nga ilang nailad gamiton pud nila pagdaot sa Katoliko pinaagi sa ilang pagsaway pagsupak ug pag-guba sa Diosnong pagtulun-an sa Katoliko, so ilang guigisa ang mga biktima nga mga Katoliko sa ilang kaugalingong mantika kay sama rag nagbuhi ang Katoliko ug pundok nga buot mo guba sa Katoliko Simbahan pinaagi sa ilang kita nga gikan sa bulsa sa mga Katoliko.

MGA PANGUTANA

1) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”,  ngadto sa bisan kinsang tawo nag Makita, wala ba kini masupak sa biblia, palihog ko ug paathag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Kining gihimo sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga )” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering” ngadto sa bisan kinsang tawo nga makita, “USA KA DAKONG SAYUP UG SUPAK SA BIBLIA” sila nagpaila lamang  nga lahi ang ilang pagtulun-an sa mga unang sakop sa Iglesya nga mao ang mag Apostol, kay ang mga Apostoles wala gayud midawat ug bisan unsa ngadto sa dili nila membro, ania ang pahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.” Di ba tin aw pa sa tubig sa nawasa “WALA SILA MIDAWAT UG HINABANG GIKAN SA DILI MAGTUTUO” unya ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bukad dayun ang kamot dawat ug kwarta sa dili nila membro.

 

2) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”, pwedi ba diay ang love offering himuon gawas sa simbahan?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Ang “love offering” kon  “halad” Pagahimuon lamang diha sa Templo o balay alampoan. Ani ang nakasulat sa “Sirac 35:4 Apan ayaw adto sa Templo kon wala kay halad” kay ang halad pagahimuon diha sa pagsimba, kay kon kini gihimo bisan asa nalang, gitawag na kini ug “extortion” o pangikil. Ug dugang pa niini, ang modawat sa halad pari lamang kay kini gihatag sa Dios ngadto sa iyang kaparian, ania ang mabasa sa biblia. “Numero 18:14 (Maayong Balita Biblia) Ang tanan nga hinalad nga butang maimo usab”.  Unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man ni silay pari nga miapil man sila ug dawat sa butang nga dili ila, kini gitawag ug pagpangawat.

 

3) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya human ug wali dili man magpa-pangutana o open forum, duna ba silay katungod nga dili magpa-pangutana?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Tinuod, duna silay katungod kon mowali nga dili magpa-pangutana o open forum labi na nervioso ang ilang pastor nga nakahibalo nga ang lugar nga ilang giwalihan dunay mga Katolikong Apologo o mga Catholic Faith Defenders. Ang founder sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga si Mr. Arsenio T. Ferriol nga nagpaila nga apostol, ang iyang mga Pastor sukwahe sa kinaiya sa gitudlo sa Apostol.  Si Apostol Pedro nag ingon “”1 Ped 3:15 – nag ingon kinhanglan andam kamo sa bisan unsa nga magpakisayud”” apan ila kining gisupak pinaagi sa pag pakyas sa mga mangutana.

4) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali muingon nga wala sila magdala ug Relihiyun, sakto ba kini, palihog ko sa pagtubag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Sakto ang giingon sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga sila wala nagdala ug Relihiyun, kay ang kahulugan sa Relihiyun pakigrelasyon man sa Dios, unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man nagdala ug “pakigrelasyon sa Dios kay ang ilang gidala pagpakig-away man sa Dios pinaagi sa pagpangikil, pagpangilad sa mga tawo, pinaagi sa  ilang pagtudlo ug sayup nga mga pagtulun-an  kay peke man ang maong relihiyun gitukod lang ni Mr.  Arsenio T. Ferriol nga dili Dios.  Ang Dan 2:44 nagpahinumdom kanato nga Dios sa  gayud sa langit ang magtukod ug ginghari-an sa Dios dinhi sa yuta. Ug ang  katumananniini, Si Kristo nga Dios mitukod gayud ug Iglesya Mat 16:18 apan gikompetensyahan ni Mr.  Arsenio T. Ferriol. Ang 1 Tim 3:16 nagtug-an kanato nga si Kristo maoy atong Relihiyun nga giwali, apan bisan pa niini wala gayud nagdala ug Relihiyun ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

5) Ako usa ka Katoliko, miduol nako ang mga membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” didto sa among Plaza Publiko ga tingsi nag ngisi, nga gitunol ang sabot duol sa akong nawong, wala gyud mipahawa samtang wala pa ko kakuot sa akong bulsa, gisamokan ko mao nga  mihatag ko, sakto ba akong gihimo?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Pasayloa ko nga ako dretsu-on ang tubag, sayup imong gihimo igsoon ug usa kini ka sala. Kun atong basihan ang ligalidad sa balaod sa yuta gitawag kini ug “Accessory of the crime” ang kahulugan niini mao kini ‘ An accessory is a person who assists in the commission of a crime, but who does not actually participate in the commission of the crime as a joint principal.” . Kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” walay laing tumong kon dili ang pag guba sa Iglesya nga gitukod sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga mao ang “Iglesya Katolika” mao nga iyang gisaway ug gisupak ang  mga Diosnung Pagtulun-an niini kay ang mini nga profeta  magtudlo man gayud ug tinumo-tumong sugilanon ug mangikil kon manapi “ 2 Pedro 2: Apan diha usab ing mga mini nga profeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayuy mobarug nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaut nga mga herejia, ug magapanghimakak pa gani sa Agalon nga maoy nagpalit kanila, ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. 2 Ug tungod sa ilang kadalo KAMO ILANG PANAPION pinaagi sa tinumotomo nga mga pulong; sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong, ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog.”.  Mao na kon muhatag kita SAMA RA NGA MISUPPORTA KITA SA MINI NGA MAGTUTUDLO ARON KAPADAYUN SA ILANG BULUHATON UG SA PAGGUBA SA IGLESYA KATOLIKA. Kay ang naghimo sa krimen, ang nagsugo sa krimen, ug ang nagsupporta sa krimen, parehong kreminal. Mao na kon mobalik nimo pagtunol ug sibot ang membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bahala na siya kon magtingsi pa siya ug magngisi  ug dugay, kay ang maayong isulti diha nila mao kini “ DILI KO MUHATAG KAY AKO USA KATOLIKO, DIDTO RA KO MUHATAG SA AMONG SIMBAHAN”. Gani ang mga Apostol wala gayud midawat ug supporta sa dili nila membro mao kini gipahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.”

 

 

 

 

May 9, 2017 at 4:06 am Leave a comment

ANG KATOLIKO NAGSIMBA BA GAYUD SA MGA LARAWAN?

Sinulat ni Bro Owen Sandag

10487235_759154444143064_9197229772279252221_n

KANUNAY NATONG NADUNGOG GIKAN SA MGA MAGTUTUDLONG MGA PROTESTANTE SAMA SA MGA PASTOR UG MGA MINISTRO…NGA ANG SIMBAHANG KATOLIKO NAGSIMBA SA MGA LARAWAN.UG ARON KATUHU-AN PAMINAWON,MUGAMIT USAB SILA UG MGA SITAS SA BIBLIA,SAMA PANANGLIT SA EXOSUS 20:4-5 UG SA DEUTERONOMY 4:15-18.ANG PANGUTANA,TINUOD BA KINING ILANG ALIGASYON SA ATONG SIMBAHANG KATOLIKO?.ATO KINING PAGATUBAGON BASI SA PANUDLO SA ATONG SIMBAHANG KATOLIKO.

PANGUTANA #1 UNSA MAN ANG PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO MAHITUNGOD SA LARAWAN, SILA BA’Y PAGASIMBAHON?

TUBAG; SUMALA SA PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO,ANG PAGPASIDUNGOG SA MGA LARAWAN AY DILI USA KA PAGSIMBA NIINI KUNDI MAOY USA LAMANG KA PAGTAHOD NGA PAGPASIDUNGOG.ANI-A ANG PAHAYAG SA OPESYAL NGA PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO; “The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols.Indeed,” the honor rendered to an image passes to its prototype, “and” whoever venerates an image venerates the person portrayed in it.the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone:religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate.the movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.( CCC no.2132 ). SO,KLARO KAAYO ANG GISULTI SA SIMBAHAN PINAAGI SA IYANG PANUDLO,NGA KITANG MGA KATOLIKO WALA MAGSIMBA SA MGA LARAWAN NGA TAKOS NGA IKAHATAG NATO NGADTO SA DIOS.BUSA DILI TINUOD KANANG GIINGON SA ATONG MGA IGSOONG MGA PROTESTANTE,MGA PASTOR,MGA MINISTRO UG UBAN PA.,NGA KITANG MGA KATOLKO NG SIMBA SA NGA LARAWAN.

PANGUTANA #2; ANG PAGLUHOD ATUBANGAN SA MGA LARAWAN DILI BA KINI PAGSIMBA SA LARAWAN?

TUBAG; DILI, SANGLIT WALA SIMBAHA ANG MGA LARAWAN.

PANGUTANA #3; DILI BA GIBAWAL MAN SA DIOS ANG MAGHIMO UG LARAWAN?

TUBAG; ANG DIOS WALA GYUD MAGDILI SA PAGHIMO UG LARAWAN,ANG IYANG GIDILI MAO ANG PAGHIMO UG LARAWAN ARON PAGASIMBAHON SANGLIT SIYA’Y USA K DIOS NGA ABUGHO-AN DILI GUSTO NGA MAY LAIN KITA NGA SIMBAHON.(EXODUS 20:1-5).

PANGUTANA #4; NGANONG NANGALYUPO MAN MONG MGA KATOLIKO SA MGA LARAWAN KUNG WALA PA NINYO SIMBAHA ANG MGA LARAWAN?

TUBAG;  ANG KATOLIKONG SIMBAHAN WALA GAYUD MAGATUDLO NGA ANG MGA LARAWAN PANGALYUPO-AN,KAY KLARO MAN KINI SA SIMBAHAN NGA ANG LARAWAN WALAY MAHIMO SA IYANG KAUGALINGON,SANGLIT MAY MATA DILI MAKAKITA,MAY BABA DILI MAKA SULTI,MAY KAMOT DILI MAKA BAKYAW UG MAY TIIL PERO DILI MAKALAKAW,HINUON ANG SIMBAHANG KATOLIKO MAISUGON NGA MIBADLONG MAONG MGA HIMO.(CFC no.887-892).BUSA TATAW GIKAN SA PANUDLO SA ATONG SIMBAHAN NGA KATOLIKO NGA ANG KATOLIKO WALA MAGSIMBA SA MGA LARAWAN. ANG MGA PAGPASIDUNGOG SA MGA LARAWAN AY DILI PAGSIMBA SA LARAWAN NGA TAKOS SA DIOS LAMANG,KUNDILI ANG MAONG PAGPASIDUNGOG MAOY USA KA PAGTAHOD O PAGRESPITO ISIP PAG RESPITO UG PAGTAHOD SA GILARAWANAN.KANANG GIINGON SA MGA PINANGGA NATONG MGA HIGALANG MGA PROTESTANTE MGA PASTOR UG MGA MINISTRO,PURO KABAKAKAN LAMANG KANANG TANAN ARON SA MAKAKUHA’G TAWO NGA MAHIMO USAB NILANG MGA MEMBRO,DILI TA MAGPAILAD SA MGA MAN MADE RELIGION NGA MIBUTHO LAMANG NIINING ULAHING MGA SIGLO

March 28, 2017 at 6:19 am Leave a comment

THE PERPETUAL AND REPEATING MIRACLE HAPPENS DURING HOLY MASS.

(Written by Bro. Septofel Apurado)

monstran

The perpetual and repeating miracle happen is the “TRANSUBSTANTIATION” . This miracle is perpetually happen during Holy Mass. By the power vested by authority of the Church, it is our faith confirmed that from the substance of bread transubstantiating into the “Sacramental Body and Blood of our Lord Jesus Christ” and we received this during communion.

.

When the priest says;

.

“”You are indeed Holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the Body and + Blood of our Lord Jesus Christ.””

THE MIRACLE HAPPEN.. at the consecration in the Lord’s Supper , the elements of the Eucharist, bread and wine, are transformed into the actual body and blood of Jesus; and that they are no longer bread and wine but only retain their appearance of bread and wine.

The Catechism of the Catholic Church provision 1376 clearly says: The Council of Trent summarizes the Catholic faith by declaring: “Because Christ our Redeemer said that it was truly his body that he was offering under the species of bread, it has always been the conviction of the Church of God, and this holy Council now declares again, that by the consecration of the bread and wine there takes place a change of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord and of the whole substance of the wine into the substance of his blood. This change the holy Catholic Church has fittingly and properly called transubstantiation

.

Our Lord Jesus Christ didn’t says that, It was a symbol of his body and blood and he does not lie. The Gospel of Christ according to St Luke clearly says in Chapter 22 New International Version “” 19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”’ 20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.”” Therefore It is not a symbol of body and Blood of Christ; it is a true body and blood of Christ, and this a repeating miracle of Christ did every Holy Mass. The elements of the substance worth to be adore and worship and this called transubstantiation. Transubstantiation is the process of the change, the real presence is the result of that change. In other words, the doctrine of the real presence states that the bread and wine contain the actual presence of Christ in bodily form as a result of the process of transubstantiation. Roman Catholicism states that the incarnation of Christ itself, where Jesus was a man and have a nature of human but contained an invisible divine nature which is one the Divine Person of the Holy Trinity, is analogous to the the doctrine of the real presence.

March 28, 2017 at 5:58 am Leave a comment

Bro. Owen T. Sandag

ow

 

Catholic Faith Defender since 1999

Origin: CFD – San Carlos Borromeo Cathedral Parish Chapter

Diocese of San Carlos Boromeo, Negros Occidental

 

Known as “The Vigilant”, He is the apologist who heavily patrolling at rural areas in San Carlos City, Negros Occidental. He dismantled some house to house activities of protestant Pastors and Ministers by engaging arguments and debates as way of defending the faithful from hoax, he will call for back up from the chapter in case of tremendous attack. October 2008 he was officially appointed by CFD Chapter President Bro Septofel Apurado as Coordinator at Barangay Palampas Sentro Kapilya and other Satellite Chapels.

He was actively participate and support the programs of the Chapters since at the time of Bro Aldren Gamao 1999, Bro Alfredo Espirancilla 2001, Bro  Eugene Mendez 2005 and Bro Septofel Apurado 2008. Dialogue of Faith in San Carlos City Public Plaza, mobile Public rallies, Bible seminars he was partake. His effort was recognized during   LAYMAN’S BIBLICAL THEOLOGY AND APOLOGETIC COURSE, three days live-in Seminar held in Brgy Prosperidad, San Carlos City.

2012, He was venture to Manila for greener pasture. While adjusting as new places for him, he was actively participate the program of Catholic Faith Defenders in Social Media and by his own initiative he was making evangelization, preaching and defend the faith by the use of internet. Now he was get involve at Catholic Faith Defenders in National Capital Region.

 

 

 

January 2, 2017 at 12:42 am Leave a comment

Older Posts


September 2017
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930