PENTECOSTAL MISSIONARY CHURCH OF CHRIST (4TH WATCH)

Sinulat ni Bro. Septofel Apurado

 

Unsa man kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”?

Untitled

Ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) usa ka Pentecostal nga denominasyon nga gitukod ni  Mr. Arsenio T. Ferriol sa tuig 1972 ug  nagpaila sa iyang kaugalingon nga us aka Apostol.  Siya gikan membro sa  Church of the Foursquare Gospel, nga sa kasagaran ginatawag ug Foursquare Church sa wala pa niya imbentuha ang Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch).

Mao ni sila atong Makita nga magwali sa kadalanan, sa Publikong Plaza, sakyanan ma bus man o ma barko nga mangayo ug kwarta sa dili nila membro pinaagi sa ilang sibot, sobre ug uban pa. Usa sa ilang mga pamaagi aron ang tawo muhatag gayud pinaagi sa pag ingon nila nga “Love offering” usahay motindog sa imong atubangan nga mag tunol sa sabot nga way tingogtingog mao nga ang uban maulaw muhatag nalang. Kung imong pangutan-on muingon nga dili ni relihiyun wala mi nagwali ug relihiyun unya pagkahuman ug wali mangayo ug “Love offering”. Dili relihiyun apan “Love offering” ang gipangayo.  Kalabanan sa ilang mabiktima Katoliko kay Katoliko man ang daghan diri sa Pilipinas. Mga Katoliko nga mihatag tungod sa kulang pud sa kahibalo nga gidili ang paghatag kanila nga midako na ilang lawas sa kwarta gikan sa Katoliko unya atakihon nila ang doktrina sa Katoliko nga maoy nag buhi nila.

MGA MODUS OPERANDE SA PAGPANGWARTA

1) Usa sa mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga kabalayan unya manaygon mura ra pud sila ug Katoliko kon dili nimo imbistigahon. Sila manaygon apan ilang gisaway ang Katoliko nganong manaygon kay ang doktrina sa katoliko sa pasko ilang gisupak. Mao nga kon imo sila ipiton pangutana kinsa sila, muingon nalang sila Katoliko sila gisugo daw sila sa pari apan sa dugay nimong pangutana madakpan ra gihapon nga sila dili Katoliko mga sakop diay sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

2) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” manulod sa mga balay, opisina ug uban pang establisyemento, manghatag ug sobre para donation. Kon imong pangutan-on unsa ilang relihiyun muingon sila “Christian” , kon imong follow-apan ug pangutana unsa nga Christian?  muingon “Christian lang, Christian gud o basta kay Christian””  mahadlok sila muingon nga “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” kay mahadlok nga ingnun kadaghan ba sa inyong pamaagi sa pangwarta. Gawas nag dunay nagwali gadala ug sibot sa dalan, sa sakyanan, duna pud diay nanaygon, unya  karon duna puy nanghatag ug subre, mao nga dili nalang sila mutug-an nga membro sila sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”, muingon nalang “Christian lagi me ayaw na sigig pangutanan, usahay pud dad-on nila ang pangalan sa Katoliko muingon Charismatic me sa Katoliko, sa dihang mabuking na kay iya gikaatubang nga Katoliko Charismatic man kaliton ra ug bira ang subre nga gihatag grabi ka bastos unya motalikod.

3) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali dili magpa “OPEN FORUM” labi na human sila makahibalo nga daghang CFD ang maong lugar aron paglikay sa lantugi kay sigurado makalabasa sila kon pangutan-on, mao nga muingon sila dili ni Relihiyun among giwali kay wala daw relihiyun nga makaluwas misamot sila makalabasa kon dunay “OPEN FORUM” kay dili naman sila makalikay sa pangutana.

4) Laing mga modus operande sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” Mangrecruit na sila ug mga batan-on unya human nila gibawtismuhan ilang gi-required nga mowali ug kinahanglan modala gayud ug income sa ilang simbahan. Ilang gamiton ang bag-ong gibawtismuhan alang sa pagpangwarta o malawakang estorsyon (estortion) nga ang mabiktima sa pagpangwarta kasagaran mga Katoliko nga dali ra kaayo muhatag tungod kay wala kahibalo nga sayup ang paghatag sa dili magtutuo. Ug ang kita nila nga kwarta gikan sa Katoliko nga ilang nailad gamiton pud nila pagdaot sa Katoliko pinaagi sa ilang pagsaway pagsupak ug pag-guba sa Diosnong pagtulun-an sa Katoliko, so ilang guigisa ang mga biktima nga mga Katoliko sa ilang kaugalingong mantika kay sama rag nagbuhi ang Katoliko ug pundok nga buot mo guba sa Katoliko Simbahan pinaagi sa ilang kita nga gikan sa bulsa sa mga Katoliko.

MGA PANGUTANA

1) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”,  ngadto sa bisan kinsang tawo nag Makita, wala ba kini masupak sa biblia, palihog ko ug paathag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Kining gihimo sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga )” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering” ngadto sa bisan kinsang tawo nga makita, “USA KA DAKONG SAYUP UG SUPAK SA BIBLIA” sila nagpaila lamang  nga lahi ang ilang pagtulun-an sa mga unang sakop sa Iglesya nga mao ang mag Apostol, kay ang mga Apostoles wala gayud midawat ug bisan unsa ngadto sa dili nila membro, ania ang pahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.” Di ba tin aw pa sa tubig sa nawasa “WALA SILA MIDAWAT UG HINABANG GIKAN SA DILI MAGTUTUO” unya ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bukad dayun ang kamot dawat ug kwarta sa dili nila membro.

 

2) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya mangayo ug  “love offering”, pwedi ba diay ang love offering himuon gawas sa simbahan?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Ang “love offering” kon  “halad” Pagahimuon lamang diha sa Templo o balay alampoan. Ani ang nakasulat sa “Sirac 35:4 Apan ayaw adto sa Templo kon wala kay halad” kay ang halad pagahimuon diha sa pagsimba, kay kon kini gihimo bisan asa nalang, gitawag na kini ug “extortion” o pangikil. Ug dugang pa niini, ang modawat sa halad pari lamang kay kini gihatag sa Dios ngadto sa iyang kaparian, ania ang mabasa sa biblia. “Numero 18:14 (Maayong Balita Biblia) Ang tanan nga hinalad nga butang maimo usab”.  Unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man ni silay pari nga miapil man sila ug dawat sa butang nga dili ila, kini gitawag ug pagpangawat.

 

3) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali sa mga kadalanan, mga sakyanan, bus, jeep, sakyanan pang dagat unya human ug wali dili man magpa-pangutana o open forum, duna ba silay katungod nga dili magpa-pangutana?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Tinuod, duna silay katungod kon mowali nga dili magpa-pangutana o open forum labi na nervioso ang ilang pastor nga nakahibalo nga ang lugar nga ilang giwalihan dunay mga Katolikong Apologo o mga Catholic Faith Defenders. Ang founder sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga si Mr. Arsenio T. Ferriol nga nagpaila nga apostol, ang iyang mga Pastor sukwahe sa kinaiya sa gitudlo sa Apostol.  Si Apostol Pedro nag ingon “”1 Ped 3:15 – nag ingon kinhanglan andam kamo sa bisan unsa nga magpakisayud”” apan ila kining gisupak pinaagi sa pag pakyas sa mga mangutana.

4) Ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” magwali muingon nga wala sila magdala ug Relihiyun, sakto ba kini, palihog ko sa pagtubag?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Sakto ang giingon sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” nga sila wala nagdala ug Relihiyun, kay ang kahulugan sa Relihiyun pakigrelasyon man sa Dios, unya kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” wala man nagdala ug “pakigrelasyon sa Dios kay ang ilang gidala pagpakig-away man sa Dios pinaagi sa pagpangikil, pagpangilad sa mga tawo, pinaagi sa  ilang pagtudlo ug sayup nga mga pagtulun-an  kay peke man ang maong relihiyun gitukod lang ni Mr.  Arsenio T. Ferriol nga dili Dios.  Ang Dan 2:44 nagpahinumdom kanato nga Dios sa  gayud sa langit ang magtukod ug ginghari-an sa Dios dinhi sa yuta. Ug ang  katumananniini, Si Kristo nga Dios mitukod gayud ug Iglesya Mat 16:18 apan gikompetensyahan ni Mr.  Arsenio T. Ferriol. Ang 1 Tim 3:16 nagtug-an kanato nga si Kristo maoy atong Relihiyun nga giwali, apan bisan pa niini wala gayud nagdala ug Relihiyun ang “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)”.

5) Ako usa ka Katoliko, miduol nako ang mga membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” didto sa among Plaza Publiko ga tingsi nag ngisi, nga gitunol ang sabot duol sa akong nawong, wala gyud mipahawa samtang wala pa ko kakuot sa akong bulsa, gisamokan ko mao nga  mihatag ko, sakto ba akong gihimo?

Tubag ni Bro Septofel Apurado:

Pasayloa ko nga ako dretsu-on ang tubag, sayup imong gihimo igsoon ug usa kini ka sala. Kun atong basihan ang ligalidad sa balaod sa yuta gitawag kini ug “Accessory of the crime” ang kahulugan niini mao kini ‘ An accessory is a person who assists in the commission of a crime, but who does not actually participate in the commission of the crime as a joint principal.” . Kining “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” walay laing tumong kon dili ang pag guba sa Iglesya nga gitukod sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga mao ang “Iglesya Katolika” mao nga iyang gisaway ug gisupak ang  mga Diosnung Pagtulun-an niini kay ang mini nga profeta  magtudlo man gayud ug tinumo-tumong sugilanon ug mangikil kon manapi “ 2 Pedro 2: Apan diha usab ing mga mini nga profeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayuy mobarug nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makapadaut nga mga herejia, ug magapanghimakak pa gani sa Agalon nga maoy nagpalit kanila, ug busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon. 2 Ug tungod sa ilang kadalo KAMO ILANG PANAPION pinaagi sa tinumotomo nga mga pulong; sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong, ug ang ilang pagkalaglag wala magkatulog.”.  Mao na kon muhatag kita SAMA RA NGA MISUPPORTA KITA SA MINI NGA MAGTUTUDLO ARON KAPADAYUN SA ILANG BULUHATON UG SA PAGGUBA SA IGLESYA KATOLIKA. Kay ang naghimo sa krimen, ang nagsugo sa krimen, ug ang nagsupporta sa krimen, parehong kreminal. Mao na kon mobalik nimo pagtunol ug sibot ang membro sa “Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch)” bahala na siya kon magtingsi pa siya ug magngisi  ug dugay, kay ang maayong isulti diha nila mao kini “ DILI KO MUHATAG KAY AKO USA KATOLIKO, DIDTO RA KO MUHATAG SA AMONG SIMBAHAN”. Gani ang mga Apostol wala gayud midawat ug supporta sa dili nila membro mao kini gipahayag sa Biblia “3 Juan 1:7 – Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mao man ang pag-alagad kang Cristo ug wala sila modawat ug hinabang gikan sa dili magtutuo.”

 

 

 

 

May 9, 2017 at 4:06 am Leave a comment

ANG KATOLIKO NAGSIMBA BA GAYUD SA MGA LARAWAN?

Sinulat ni Bro Owen Sandag

10487235_759154444143064_9197229772279252221_n

KANUNAY NATONG NADUNGOG GIKAN SA MGA MAGTUTUDLONG MGA PROTESTANTE SAMA SA MGA PASTOR UG MGA MINISTRO…NGA ANG SIMBAHANG KATOLIKO NAGSIMBA SA MGA LARAWAN.UG ARON KATUHU-AN PAMINAWON,MUGAMIT USAB SILA UG MGA SITAS SA BIBLIA,SAMA PANANGLIT SA EXOSUS 20:4-5 UG SA DEUTERONOMY 4:15-18.ANG PANGUTANA,TINUOD BA KINING ILANG ALIGASYON SA ATONG SIMBAHANG KATOLIKO?.ATO KINING PAGATUBAGON BASI SA PANUDLO SA ATONG SIMBAHANG KATOLIKO.

PANGUTANA #1 UNSA MAN ANG PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO MAHITUNGOD SA LARAWAN, SILA BA’Y PAGASIMBAHON?

TUBAG; SUMALA SA PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO,ANG PAGPASIDUNGOG SA MGA LARAWAN AY DILI USA KA PAGSIMBA NIINI KUNDI MAOY USA LAMANG KA PAGTAHOD NGA PAGPASIDUNGOG.ANI-A ANG PAHAYAG SA OPESYAL NGA PANUDLO SA SIMBAHANG KATOLIKO; “The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols.Indeed,” the honor rendered to an image passes to its prototype, “and” whoever venerates an image venerates the person portrayed in it.the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone:religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images leading us on to God incarnate.the movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is.( CCC no.2132 ). SO,KLARO KAAYO ANG GISULTI SA SIMBAHAN PINAAGI SA IYANG PANUDLO,NGA KITANG MGA KATOLIKO WALA MAGSIMBA SA MGA LARAWAN NGA TAKOS NGA IKAHATAG NATO NGADTO SA DIOS.BUSA DILI TINUOD KANANG GIINGON SA ATONG MGA IGSOONG MGA PROTESTANTE,MGA PASTOR,MGA MINISTRO UG UBAN PA.,NGA KITANG MGA KATOLKO NG SIMBA SA NGA LARAWAN.

PANGUTANA #2; ANG PAGLUHOD ATUBANGAN SA MGA LARAWAN DILI BA KINI PAGSIMBA SA LARAWAN?

TUBAG; DILI, SANGLIT WALA SIMBAHA ANG MGA LARAWAN.

PANGUTANA #3; DILI BA GIBAWAL MAN SA DIOS ANG MAGHIMO UG LARAWAN?

TUBAG; ANG DIOS WALA GYUD MAGDILI SA PAGHIMO UG LARAWAN,ANG IYANG GIDILI MAO ANG PAGHIMO UG LARAWAN ARON PAGASIMBAHON SANGLIT SIYA’Y USA K DIOS NGA ABUGHO-AN DILI GUSTO NGA MAY LAIN KITA NGA SIMBAHON.(EXODUS 20:1-5).

PANGUTANA #4; NGANONG NANGALYUPO MAN MONG MGA KATOLIKO SA MGA LARAWAN KUNG WALA PA NINYO SIMBAHA ANG MGA LARAWAN?

TUBAG;  ANG KATOLIKONG SIMBAHAN WALA GAYUD MAGATUDLO NGA ANG MGA LARAWAN PANGALYUPO-AN,KAY KLARO MAN KINI SA SIMBAHAN NGA ANG LARAWAN WALAY MAHIMO SA IYANG KAUGALINGON,SANGLIT MAY MATA DILI MAKAKITA,MAY BABA DILI MAKA SULTI,MAY KAMOT DILI MAKA BAKYAW UG MAY TIIL PERO DILI MAKALAKAW,HINUON ANG SIMBAHANG KATOLIKO MAISUGON NGA MIBADLONG MAONG MGA HIMO.(CFC no.887-892).BUSA TATAW GIKAN SA PANUDLO SA ATONG SIMBAHAN NGA KATOLIKO NGA ANG KATOLIKO WALA MAGSIMBA SA MGA LARAWAN. ANG MGA PAGPASIDUNGOG SA MGA LARAWAN AY DILI PAGSIMBA SA LARAWAN NGA TAKOS SA DIOS LAMANG,KUNDILI ANG MAONG PAGPASIDUNGOG MAOY USA KA PAGTAHOD O PAGRESPITO ISIP PAG RESPITO UG PAGTAHOD SA GILARAWANAN.KANANG GIINGON SA MGA PINANGGA NATONG MGA HIGALANG MGA PROTESTANTE MGA PASTOR UG MGA MINISTRO,PURO KABAKAKAN LAMANG KANANG TANAN ARON SA MAKAKUHA’G TAWO NGA MAHIMO USAB NILANG MGA MEMBRO,DILI TA MAGPAILAD SA MGA MAN MADE RELIGION NGA MIBUTHO LAMANG NIINING ULAHING MGA SIGLO

March 28, 2017 at 6:19 am Leave a comment

THE PERPETUAL AND REPEATING MIRACLE HAPPENS DURING HOLY MASS.

(Written by Bro. Septofel Apurado)

monstran

The perpetual and repeating miracle happen is the “TRANSUBSTANTIATION” . This miracle is perpetually happen during Holy Mass. By the power vested by authority of the Church, it is our faith confirmed that from the substance of bread transubstantiating into the “Sacramental Body and Blood of our Lord Jesus Christ” and we received this during communion.

.

When the priest says;

.

“”You are indeed Holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the Body and + Blood of our Lord Jesus Christ.””

THE MIRACLE HAPPEN.. at the consecration in the Lord’s Supper , the elements of the Eucharist, bread and wine, are transformed into the actual body and blood of Jesus; and that they are no longer bread and wine but only retain their appearance of bread and wine.

The Catechism of the Catholic Church provision 1376 clearly says: The Council of Trent summarizes the Catholic faith by declaring: “Because Christ our Redeemer said that it was truly his body that he was offering under the species of bread, it has always been the conviction of the Church of God, and this holy Council now declares again, that by the consecration of the bread and wine there takes place a change of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord and of the whole substance of the wine into the substance of his blood. This change the holy Catholic Church has fittingly and properly called transubstantiation

.

Our Lord Jesus Christ didn’t says that, It was a symbol of his body and blood and he does not lie. The Gospel of Christ according to St Luke clearly says in Chapter 22 New International Version “” 19 And he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, “This is my body given for you; do this in remembrance of me.”’ 20 In the same way, after the supper he took the cup, saying, “This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.”” Therefore It is not a symbol of body and Blood of Christ; it is a true body and blood of Christ, and this a repeating miracle of Christ did every Holy Mass. The elements of the substance worth to be adore and worship and this called transubstantiation. Transubstantiation is the process of the change, the real presence is the result of that change. In other words, the doctrine of the real presence states that the bread and wine contain the actual presence of Christ in bodily form as a result of the process of transubstantiation. Roman Catholicism states that the incarnation of Christ itself, where Jesus was a man and have a nature of human but contained an invisible divine nature which is one the Divine Person of the Holy Trinity, is analogous to the the doctrine of the real presence.

March 28, 2017 at 5:58 am Leave a comment

Bro. Owen T. Sandag

ow

 

Catholic Faith Defender since 1999

Origin: CFD – San Carlos Borromeo Cathedral Parish Chapter

Diocese of San Carlos Boromeo, Negros Occidental

 

Known as “The Vigilant”, He is the apologist who heavily patrolling at rural areas in San Carlos City, Negros Occidental. He dismantled some house to house activities of protestant Pastors and Ministers by engaging arguments and debates as way of defending the faithful from hoax, he will call for back up from the chapter in case of tremendous attack. October 2008 he was officially appointed by CFD Chapter President Bro Septofel Apurado as Coordinator at Barangay Palampas Sentro Kapilya and other Satellite Chapels.

He was actively participate and support the programs of the Chapters since at the time of Bro Aldren Gamao 1999, Bro Alfredo Espirancilla 2001, Bro  Eugene Mendez 2005 and Bro Septofel Apurado 2008. Dialogue of Faith in San Carlos City Public Plaza, mobile Public rallies, Bible seminars he was partake. His effort was recognized during   LAYMAN’S BIBLICAL THEOLOGY AND APOLOGETIC COURSE, three days live-in Seminar held in Brgy Prosperidad, San Carlos City.

2012, He was venture to Manila for greener pasture. While adjusting as new places for him, he was actively participate the program of Catholic Faith Defenders in Social Media and by his own initiative he was making evangelization, preaching and defend the faith by the use of internet. Now he was get involve at Catholic Faith Defenders in National Capital Region.

 

 

 

January 2, 2017 at 12:42 am Leave a comment

I would like to do my manifesto regarding my opposition of what President Rodrigo Duterte says that “ Catholic Church is the most hypocrites institution” are has no bases, ironic and irresponsible.

By Bro. Septofel Apurado

Speaking about Catholic Church it is refer to the whole universal Church it include  the founder our Lord Jesus Christ, the Pope, all Bishops, Clergies and all baptized Catholics  including  infants  worldwide.  We can’t repudiate also,  that when we say Catholic Church it was refers  to the ancient Christians which is the Catholic Church was built on its foundation, Church’s fathers,  saints  and all of the apostles  (Eph 2:20 – Built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone)

The Catholic  Church are never taught the faithful to be hypocrites, not even  The Divine Apostolic Constitution of the Church, the documents of the 2nd Vatican Council, Catechisms  and other Encyclical letters. Our Lord Jesus Christ commands the Church as Great Commission,  saying ” teaching them to observe all that I commanded you. And behold I am with you always, to the end of the age.” Mat 28:20. Therefore accused the whole Church is hypocrites  are has no bases, ironic  and irresponsible.  Although we know and we can’t deny  the fact that unrighteous  and misconduct  Bishops and clergies are still presence to the Catholic Church and its simply because the Church are compose of divinity and humanity. When we say human therefore it commit sins. (Rom 3:10), but it is only minority and not the entire Church, in fact there are many  bishops and clergies still at grace who are very serious at their ministerial  and advocacy.  President Duterte on his statement  accused the entire Church as hypocrite is erroneous, because when there are few who are hypocrite it doesn’t mean that the whole Church is the same. Thus Jesus Christ is hypocrite?,  thus the apostles is hypocrite?, thus all martyred saints are hypocrite?, thus Church’s Fathers are hypocrite?, thus all baptized infant are hypocrite?,  ofcourse  they were never.

The first members of the Catholic Church is the 12 apostles with Jesus Christ which is the founder  (Mat 10:2-4).  Out of 12 apostles Judas who betrayed Jesus  is included.  It’s not logical that all of the apostles are betrayal because of one members who betrayed Jesus.  So this would be comparable of what President Duterte said that the whole Church is hypocrites, it’s just because he sees some of few bishops and clergies are hypocrites ! these is not justifiable therefore  ironic  and irresponsible statement.

At other hand, these would  be a wake up calls to some bishops and clergies who have turned aside from the way, due to  misconduct by for doing some for their own interest rather that the mandate of the Holy Church,  that profit for a crisis of Sacraments, laziness, some are  forgetting  that the Church is merciful and compassion, teaching are cease to serve to the poor. The Mal 2:7-8 clearly says that ” That the lips of the priest should guard knowledge, and people should seek instruction from his mouth, for he is the messenger of the LORD of Host. But you have turned aside from the way. You have caused many by stumble your instruction. You have corrupted the covenant of Levi. says the LORD of Host.  Remember  our Lord Jesus says “Go therefore all people of all nations” (Mat 28:19) “for all people” therefore do not limit the teaching only  at the pulpit, feed the people by the teaching of the Church most specially the poor one. Crimes are now rampant  due the spirit of the Church are never touches to  the heart of the poor. Some Parish Priest are egocentric  rather than to follow the mandate from the pope by thinking that the Sacraments are income generating.

In this kind of scenario, Do I think that God use someone even they do not know him to discipline his people?, like what happen to the “Fall of Jerusalem 587 BC”.  (Jer 51:20 – The Lord says; ‘Babylonia, You are my hammer, my weapon of war. I use to crush nations and kingdom). (at verse 23 says; to slaughter shepherds and their flocks ) The  shepherds is the authority of the Church which is the Bishops and clergies who have turned aside from the way, due to  misconduct by for doing some for their own interest rather that the mandate of the Holy Church are now smashed by this God’s hammer President Rodrigo Duterte by his  statement that the Catholic  Church is the most hypocrites institution which  caused pain to the entire Church.   Untitledgg

June 13, 2016 at 2:26 am Leave a comment

MGA LARAWAN O REBOLTO

Sinulat ni: Bro Septofel Apurado

Pasiuna

Kining maong mobo nga artikulo mahitungod sa larawan mao ang paghatag katin-awan ug tubag sa mga pagsupak sa mga dili Katoliko, mga protestante ug sa mga tawong walay laing tumong kon dili ang pag-guba sa Diosnong pagtulun-an sa Iglesya nga gitukod sa atong Ginoong Jesu-Kristo nga mao ang Santa Iglesya Katolika Apostolika Romana.

Kita nasayud nga mga pamaagi sa pagsupak sa mga dili Katoliko, ug mga protestante,  mao ang pagpanudlo nga ang tanan nga gihisgutan nga larawan diha sa Biblia puro diosdios o mga pamakak mga deklarasyon sama sa mga sa  dili pagtulun-an sa Katoliko himuon pagtulun-an aron maoy ilang supakon, aron paglansis sa mga magtutuo.  Ang Iglesya Katolika matinud-anun nga mi angkon nga dunay gihisgutan nga larawan diha sa Biblia nga mga diosdios apan  dili tanan larawan diosdios. Kay duna pud mga larawan nga dili diosdios sama sa balaan nga mga larawan nga gitugot sa Dios ug mga larawan nga gisugo gayud sa Dios sa pagpahimo.  Busa kining tagsulat niining artikuluha mapaubsanon nga muhatag ug husay nga pinasikad sa Diosnong pagtulun-an sa Simbahan aron pagdepensa sa mga inocente nga dili ma ilad sa mga pagtulun-an sa mga pundok nga gitukod lamang ug tawo.

larawan picture

Ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika mahitungod sa larawan

 

Ang Santa Iglesya Katolika Apostolika Romana hugot nga misupak ug mikondina sa pagbuhat, pagbaton, pagsimba ug diosdios o bisan unsa ma hayop, butang, tawo nga simbahon o yukbuan bilang dios sukad pa sa pondasyon sa maong Iglesya ug sa iyang Santos nga Tradition. (Ex 20:1-5  Ang Dios miingon, Ako ang GINOO nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo diha sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagbaton ug laing dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat ug diosdios o larawan sa bisan unsa ditto sa langit o dinhi sa yuta, o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang diosdios ni magsimba niini…) Gani sa unang tulo ka siglo panahon sa pagpanglutos daghan nga mga santos nga gi martir tungod sa pagpugos kanila sa pagpasimba ug dili matuod nga dios sa Estadong paganong Roma busa nahiagom sa kamatayon pinaagi sa pagtuklod kanila diha sa gladyedor ug uban pang lain-laing klasing kamatayon. Sama nila ni Saint Sebastian ((lived early 3rd century), Roman Christian martyr. (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.) Labi na sa panahon ni Empirador Nero hangtud sa panahon ni Empirador Diocletian. The principal reason why the Roman State tried to crush the Church was a political one. Such government cannot permit the organization like catholic Church to exist. Nero was the first emperor to persecute the Christians, 64-68 a.d. (World History by Obrien, page 296) (Information Almanac 1968 page 296 – Succession of Pope).

Pundation sa Iglesya Katolika ang pagpanudlo sa paglikay ug diosdios. Ug wala gitugot sa Iglesya ang bisan unsang larawan nga hinimo ug tawo nga himuong representante sa Dios,  Ang

(Catechism of the Catholic Church tin-aw nga ingon diha sa artikulo 2129 The divine injunction included the prohibition of every representation of God by hand of man.) Kabubut-on sa Dios ang pagpahimo ug larawan sa mga balaan kay kini nagsimbolo sa iyang presensya diin siya makigkita sa iyang magtutuo taliwala sa mga balaan nga larawan (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin) busa angayan tagaan ug respeto, pasidungog ug veneratin. – Ang (Catechism of the Catholic Church tin-aw nga ingon diha sa artikulo 2132 The Christian veneration of images is not contrary to the First Commandments which proscribes idols. Indeed, “the honor rendered to images passes to its prototype,” and “whoever venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a “respectful veneration,” not the adoration due to God alone.) sama sa gihimo ni Propeta Ezequiel nga misimba diha sulod sa Templo (Ezq 43:3-5) nga ang Templo gidayandayan sa mga balaan larawan (Ezq 41:17-19). Kining mga larawan nga kinulit diha sulod sa templo wala kin mitungha ug iyaha, ang Dios gayud ang nagpabuhat niini (Ex 25:17-18) Ang (Catechism of the Catholic Church tin-aw nga ingon diha sa artikulo 2130, 2131 Nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate Word. So it was in the bronze serpent, the ark of the covenant and the cherubim.. Basing itself on the mystery of the incarnate Word the seventh ecumenical Council at Nicaea (787) – of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints. By becoming incarnate, the son of God introduces a new “economy” of images.) Busa kung ang tanan larawan diosdios, ato bang sabton nga ang Templo sa Dios napuno sa iyang gipabuhat nga diosdios? Dili gayud. Diha sa sulod sa Templo sa Dios gipahimo ang larawan sa mga kerubin ug mga larawan sa tawo (2 Kron 3:3-7, Ezq 41:18-21 Ang bongbong sa Templo didto sa sulod gikan sa salog hangtud sa ibabaw sa pultahan gikulitan ug mga larawan sa mga Palmira ug sa mga kerubin. Ang hulagway sa Palmira ug sa mga kerubin nag ulhos-ulhos. Matag kerubin may duh aka nawong; may nawong sa tawo ug nag atubang sa Palmira sa us aka kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa Templo, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Kwadrado ang mga haligi niini). Gani bisan mga butang sa Templo sama sa tangkawan halos tanan mga linilok (Ex 25:31) ug ang maong mga linilok nga mga kagamitan nakaluwas kang David (1 Sam 19:12-17). Si Propeta Ezequiel mihapa atubangan sa altar sa Templo diin didto anaa ang larawan sa Kerubin (Ezq 41:18-19, Ez 43:3-4) Maingon usab si Josueh nga misimba naghapa atubangan sa arca diin diha ang duha ka larawan sa kerubin (Jos 7:6, Ex 25:21-22) (2 Hari 18:22) Diha sa Bag-ong Tugon naghisgot nga ang duha ka kerubin gibutang kini sa pinaka-Balaang Dapit sa Templo (Heb 9:1-5) ug sa kinadak-an bahin sa Templo hangtod sa pinaka- Labing Balaan gilulitan kini ug mga larawan gikan sa salog hangtud sa ibabaw (Ezq  41:15-18). Diha sa Bag-ong Tugon larawan gitugot sa atong Ginoong Jesu-Kristo uhg kini dili diosdios sa rason nga wala niya sawaya ang larawan nga kinulit diha sa kwarta (Mat 22:18-19) Ug kining maong Balaan nga larawan nagsimbolo sa presensya sa Dios ( Heb 1:5 Ibabaw sa Sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios, ug gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin didto pasayloa ang mga sala. (1 Hari 6:23 Didto sa Labing Balaan Dapit nagpahimo siya ug kerubin) didto gayud sa pinakabalaan nga dapit gibutang ang larawan sa balaan (2 Hari 627 Gibutang niya ang kerubin sa pinakasuloran bahin sa Templo).

Ang diosdios dili mao ang mga balaang larawan ug ang mga balaang larawan dili mao ang diosdios. Sa Biblia gihinganlan ang mga diosdios nga gisimba sa mga pagano. ( 1 Hari 11:33 Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salome ang Ginoo ug misimba siya ni Astarot ang diosa sa taga Sidon, kang Camos ang diosa sa Moab, ug kang Moloc ang dios sa Amonihanon.) Mao kini ang ulahing diosdios sa Babilonia. Kaniadto gisimba si Bel ug Nebo nga sa ulahing balita gikarga na lamang sa mga asno (Isaias 46:1). Diha sa (1 Sam 5:7 nag ingon “ unya pagkasayod sa mga tawo sa Asdod sa nahitabo miingon sila, Ang Sudlanan sa Kasabutan sa Dios sa Israel kinahanglan ipahilayo kay iya kitang gipaantos ingon man si Dagon nga atong dios’) Kini gihisgutan diha sa Bag-ong Tugon (Buh 7:43 Ang inyong gidala mao ang tolda sa diosdios  nga si Moloc u gang larawan sa bituon sa inyong diosdios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ipabihag ko kamo saylo pa sa Babilonia.’) Bisan diha sa panahon sa mga apostoles  ( Buh 14:11-12 Sa pagkakita sa mga tawo sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Licaonianhon, “nanaug ang dios sa dagway sa tawo! Ug ilang giingnan si Seuss i Bernabe ug Hermes i Pablo, kay siya ang tigpamaba’) duna usab diosdios nga gihinganlan ug Diana (Buh 19:24). Kining maong mga larawan sa diosdios o diosa mao kini ang gidili sa Dios pagbuhat ug pagsimba niini. Busa sa panahon ni Haring Josias iyang gidugmok ang mga larawan sa diosdios apan wala niya giapil ang monuemento sa tawong balaan (2 Hari 23:15  Gilumpag niya ang halaran didto sa Betel nga gibuhat ni Jeroboam, anak ni Nebat. Si jeroboam maoy nagdaldal sa Israel sa pagpakasala. Gilumpag niya ang mga bato niini, ug gisunog ang tukon nga giisip nga sagrado. Sa paglingi ni Josias, nakita niya ang lubnganan didto sa bukid, ug iyang gipakuha ang mga bukog ug gisunog niya didto sa halaran ug gihugawhugawan niya kini, sumala gayud sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa iyang propeta nga nagtagna niini. “ Unsa ba kanang monument sa unahan?” Ug giingnan siya sa mga tawo sa siyudad, “Lubnganan kana sa us aka propeta sa Dios, nga taga Juda; siyay nagtagna karon sa imong gibuhat sa Betel.” Ug si Josias miingon, “ayaw kini hilabti ug ayaw ipakalot ang iyang bukog.”) Apan kung mga Protestante o dili Katoliko ang tua didto sigurado gidugmok na nila ang monument sa propeta sa Dios o mga bukog tawong balaan.

Mga Pangutana:

 

1) Diha sa Ex 20:1-5 tin-aw nga nakasulat nga gidili ang pagsimba ug pagyukbo ug diosdios, apan kamong mga Katoliko nagpadayun sa sa pagyukbo ug giludhan ang larawan sa diosdios, palihog tagai kini kahusayan? ( gikan ni Bro Ramon, member sa SDA)

Sa imong pangutana imo na daan nga gihukman nga ang pagtulun-an sa Iglesya Katoliko gitugot ang diosdio, ug kini usa ka dakong bakak.  kining imong lansis nga giagi nimo ug pangutana  gitawawag kini ug “fallacy of assumption” nga mao  ang paghimu ug tumotumo nga pagtulun-an sa Iglesya Katolika aron imong supakon tungod kay dili ka man makasupak sa matuod nga Dionong pagtulun-an niini tungod sa kalig-on sa maong doktrina. Pero bisan pa niana ato lang gihapon tubagon ang maong pangutana.

Una sa tanan walay doktrina sa Iglesya Katolika ang pagsimba ug pagyukbo ug diosdios. Kalig-unan niini walay document sa maong Iglesya nga nagsuporta ug nagdepensa sa mga diosdios tungod kay estricto kini nga gidili sa Iglesya Katolika. ,  Ang (Catechism of the Catholic Church tin-aw nga ingon diha sa artikulo 2129 The divine injunction included the prohibition of every representation of God by hand of man.) Ug gani sa unang tulo ka siglo panahon sa pagpanglutos daghan nga mga santos nga gi martir tungod sa ilang pagsalikway  sa pagpasimba ug dili matuod nga dios kon diosdios sa Estadong paganong Roma sa panahon sa pagpanlutos busa nahiagom sa kamatayon pinaagi sa pagtuklod kanila diha sa gladyedor ug uban pang lain-laing klasing kamatayon. Sama nila ni Saint Sebastian ((lived early 3rd century), Roman Christian martyr. (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.) Labi na sa panahon ni Empirador Nero hangtud sa panahon ni Empirador Diocletian.   Kining baruganan sa Iglesya Katolika mahitungod sa diosdios gipatin-aw diha sa (Catechism of the Catholic Church tin-aw nga ingon diha sa artikulo 2113 nagkanayun, Idolatry not only refers to false pagan worship, it remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. Man commits idolatry whenever he honors and reverses a creature in place of God, whether this be gods or demons , power, pleasure, race, ancestors, the state of money, etc.  Jesus says, “You cannot serve God and mammon.” Many martyrs died for not adoring “the Beast” refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique Lordship of God; it is therefore incompatible with communion with God.)

Diha sa Ex 20:1-5 tin-aw nga nakasulat nga gidili ang pagsimba ug pagyukbo ug diosdios, ug walay mabasa diha sa Ex 20:1-5 nga e apil sa pagdili ang mga balaan nga larawan nga gitugot sa Dios. Ang larawan nga giila nga diosdios ug balaan nga larawan kini managkalahi ug dili managkauyon sa usag-usa, kay kon dunay gidili nga diosdios diha sa Ex 20:1-5, duna usa\y gitugot nga larawan sama sa larawan sa mga balaan gani ang nag-sugo sa pagpahimo niini (Ex 25:17-18 Paghimog takob nga lunsayng bulawan, 110 ka sentimetros ang gitas-on niini ug 66 ka sentimetros ang gilapdon. Sa isigkatumoy sa takob sa kahon paghimo ug duha ka kerubin..) Ug kining maong kerubin gibutang diha sa pinaka-Balaan nga dapit sa Templo sa Dios (Heb 9:2-4 Gipatindog ang usa ka tolda sa gawas nga gitawag ang Balaang Dapit . Gibutang didto ang lampara ang lamesa ug ang pan nga hinalad ngadto sa Dios. Luyo sa ikaduhang tabil sa tolda nga gitawag ug Labing Balaan Dapit. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog ug insenso, ug ang  sudlanan sa kasabutan….) Busa dili gayud mahitabo nga ang larawan sa mga balaan mahimong diosdios gani gibutang kini sa Labing Balaan nga Dapit.

2) Mga Katoliko gihimong Dios ang larawan kay sa ilang pagsimba diha sa ilang simbahan nag atubang sa mga rebolto. Palihog paathag unsa imong ikasulti mahitungod niini? (gikan ni Bro Joseph- manggagawa sa MCGI Dating daan)

Kini usa ka fallacy nga pangutana, apan ato lang gihapon tagaan ug kahusayan sa ngalan sa information ug kamatuoran. Kini maong pangutana usa ka “fallacy of assumption” sa rason nga gihukman nimo ang Katoliko nga nagsimba ug diosdios tungod kay nag atubang sa rebolto, ug gihukman mo usab ang mga balaan nga larawan nga mga diosdios bisan wala kay igo ikapamatuod. Dili ang pag atubang sa usa ka butang ang nakapahimo diosdios sa usa ka pagkamao. Gani kung ato kining dawaton imong pilosopia, ato ba nga sabton nga kamong mga membro sa MCGI-datingdaan dunay diosdios nga mao ang flat sreen tv monitor kay sa inyong pag ampo nag atubang man kamo kanunay sa TV monitor sa nagkalain-laing gidak-on. Ug ato ba usab nga sabton nga si Eli Soriano us aka diosdios kay diha sa inyong TV monitor siya man kanunay ang nagwarawara ug pagarpar. Ato ba sabton nga kamo Iglesya sa TV o Iglesya sa DVD?.  Akong balikon; Dili ang pag atubang sa usa ka butang ang nakapahimo diosdios sa usa ka pagkamao gani wala usab gitudlo sa biblia nga mahimong diosdios ang tumbaga nga bitin ni Moses tungod kay dili lang kay miatubang ang katawhan niini, kinahanglan pa gayud mutan-aw ka niini aron dili ka mamatay (Num 21:7-9) Wala usab gitudlo sa biblia nga mahimong diosdios ang mga balaan nga larawan nga gipahimo sa Dios bisan si Propeta Ezequiel mihapa atubangan niini (Ez41:18-19, Ez 43:3-4) Wala usab gitudlo sa biblia nga mahimong diosdios ang mga kerubin nga gibutang didto sa Labing Balaan nga Dapit (Heb 9:2-4) bisan si Haring Ezequias nag ampo sa Dios diha atubangan sa Kerubin (Isaias 37:14-16)

Ang Dios maoy gisimba sa mga Katoliko diha sa simbahan nga gilarawanan sa mga balaang larawan nga naa sa altar. Wala  gitudlo sa biblia nga mahimong diosdios ang mga balaan nga larawan kung sa imong pagsimba sa Dios kini anaa sa imong atubangan. Kay sa Santos nga Misa walay bisan usa lang ka pulong nga ang gisimba mao ang rebolto, kundili ang gilarawanan sa maong rebolto. Ania kining part sa santos nga Misa diha sa Gloria…. “ Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta, Ginoong Dios Langitnong Hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayeg kami sa imong kaayo”…. Tin-aw nga ang mga Katoliko Dios ang gisimba bisan anaa sa atubangan ang mga larawan sa balaan diha sa altar sa simbahan. Si Haring Ezequias gidungog sa Dios iyang pag-ampo, diha sa iyang pag-ampo siya miingon (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin)

3) Diha sa 2 Hari 18: 3-4 Ang matarong nga nga tawo atubangan sa Ginoo, Gidugmok niya ang mga larawan sa diosdios lakip na ang halas nga gihimo ni Moses kay hangtud niadtong panahona ang katawhan sa Israel nagsunog man ug insenso ingon nga halad niini. Ang pangutana kamong mag Katoliko kanus-a ninyo dugmukon ang mga larawan diha sulod sa inyong simbahan nga gihalaran ug insenso, palihog sa pagtubag? (Gikan ni Bro Elpedio usa ka diakono sa Iglesya ni kristo )

Sa imong pangutana imo gustong ipalutaw nga e apil sa pagdugmok ang mga larawan sa giilang balaan diha sa Iglesya, sama sa mga  santo, anghel labi na larawan sa Dios nga si Ginoong Jesu-Kristo. Nganong wala man ninyo sugdi ug pagpolbos pinaagi sa pagdugmok ang larawan ni Felix Manalo nga inyong gituhu-an nga anghel?

Diha sa 2 Hari 18:3-4 naghisgot kini ni Haring Ezequias nga gitahasan sa Dios sa pagdugmok sa mga diosdios. Gilakip niya pagdugmok ang halas nga hinimo ni Moses nga gitaguan sa ubang tawo ug gihimong diosdios tungod kay nakahibalo si Haring Ezequias unsay diosdios ug unsay larawan sa mga balaan,  gani sa iyang pag-ampo diha gayud sa atubangan sa larawan sa balaan nga mao ang kerubin siya miingon diha sa iyang pag-ampo (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin). Kung ang tanan larawan diosdios nganong wala man niya dugmoka ang larawan sa kerubin nga gibutang gayud diha sa pinaka Labing Balaan Dapit sa Templo gani nag ampo siya atubangan niini. Ang mga kaaway sa Dios mao kadtong nagdugmok sa mga larawan nga balaan ug mga butang nga gialang sagrado sa Templo sa Dios (Salmo 74: 5-8) busa si Haring Ezequiel usa man ka matarong (2 Hari 18:3) wala gayud niya dugmoka ang giilang larawan sa balaan ug mga sagradong butang. Busa sa panahon ni Haring Josias iyang gidugmok  ang mga larawan sa diosdios apan wala niya giapil ang monuemento sa tawong balaan (2 Hari 23:15  Gilumpag niya ang halaran didto sa Betel nga gibuhat ni Jeroboam, anak ni Nebat. Si jeroboam maoy nagdaldal sa Israel sa pagpakasala. Gilumpag niya ang mga bato niini, ug gisunog ang tukon nga giisip nga sagrado. Sa paglingi ni Josias, nakita niya ang lubnganan didto sa bukid, ug iyang gipakuha ang mga bukog ug gisunog niya didto sa halaran ug gihugawhugawan niya kini, sumala gayud sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa iyang propeta nga nagtagna niini. “ Unsa ba kanang monument sa unahan?” Ug giingnan siya sa mga tawo sa siyudad, “Lubnganan kana sa us aka propeta sa Dios, nga taga Juda; siyay nagtagna karon sa imong gibuhat sa Betel.” Ug si Josias miingon, “ayaw kini hilabti ug ayaw ipakalot ang iyang bukog.”) Apan kung mga Protestante o dili Katoliko ang tua didto sigurado gidugmok na nila ang monument sa propeta sa Dios o mga bukog tawong balaan.

4) Kining inyong prosesyon, tataw nga gidili kini sa Dios ug nakasulat sa biblia diha (Isaias 46:6-7 Ang mga tawo mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuhol sila ug platero aron himuon kining diosdios ug ila kining gisimba. Pas-anon nila kini ug dad-on; itungtung nila kini sa butanganan niini ug magpabilin kini didto dili kini makalihok; kon may mosangpit niini, dili kini motubag ni makaluwas sa nagkalisodlisod) busa nganong inyong gipadayun ang maong prosesyon? (Gikan ni Bro Potenciano sa Born Again Christian).

Gipas-an sa katawhan sa Dios nga mao ang Israelita ang balaan nga larawan ug giprosesyon

Gipas-an sa katawhan sa Dios nga mao ang Israelita ang balaan nga larawan ug giprosesyon

Ang larawan ug gilarawanan may dakong kalainan. Ang larawan mao kini ang dili makalihok ug dili makasulti tungod kay kini larawan lamang. Ang gilarawanan maoy physical nga persona sa gilarawanan. Sama sa atong picture dili kini kalihok ug dili makasulti, apan kita nga maoy gilarawanan sa maong picture makalihok ug makasulti. Ang pagtulun-an sa Iglesya katolika nagtudlo nga ang larawan sa Dios ug larawan sa mga santo dili kini Dios ug dili kini ang santo mismo kini gitawag ug “Larawan sa Dios ug larawan sa mga santo” ug kini gitugot.

Ang Isaias 46:6-7 naghisgot nga ang maong larawan mismo maoy ilang gihimong dios busa kini usa ka diosdios dili kini makalihok ni makasulti.  Ila kini giprosesyon busa gisaway kini sa Dios. Apan ang pag prosesyon sa sagradong larawan o larawan sa balaan kini gitugot sa Dios, gani diha gayud naglingkod ang Dios taliwala sa balaan nga larawan nga gi prosesyon  (2 Sam 6:2-5 Unya miadto si David u gang iyang mga tawo sa Balae-Juda, aron pagkuha didto sa Sudlanan sa Kasabutan sa Dios, Ang GINOO nga Labing Gamhanan, nga naglingkod diha sa mga kerubin. Gikarga nila ang Sudlanan sa us aka bag-ong karomata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtud. Maoy nagdala sa karomata nga gigargahan sa Sudlanan si Usa ug si Ahio, ang anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nag giya sa karomata. Si David u gang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa GINOO pinaagi ug alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyangpiyang.)  Ug ang Dios mihatag ug kadaugan sa iyang katawhan diha sa ilang pagprosesyon sa larawan sa balaan  (Josue 6:1-7 Gisirhan maayo ang Jerico aron dili makasulod ang Israelita. Walay makasulod ug makagula sa siyudad. Unya ang GINOO miingon kang Josue, Itugyan ko kaninyo ang Jerico u gang hari niini lakip ang maisog nga sundalo mag marcha libot sa siyudad makausa kada adlaw sulod sa unom ka adlaw. Pito ka pari mag una sa Sudlanan sa Kasabutan; matag usa kanila magdala ug sungay sa laking karnero. Sa ikapitong adlaw, ikaw ug ang imong sundalo magmarcha libot sa siyudad uban sa pari nga magpatingog sa budyong nga sungay. Unya patingugon nila ug dugay ang mga budyong ug sungay. Inig kadungog ninyo niini, pasinggita ang tanang  mga tawo, Unya mahugno ang kota nga naglibot sa siyudad. U gang tanan modali pagsulod sa siyudad.” Busa gitigom ni Josue ang mga pari ug giingnan sila, “Alsaha ang Sudlanan sa Kasabutan, ug pito kaninyo mag una niini, nga magdala ug budyong nga sungay sa karnero. Mag una kaninyo ang mga sundalo”. Ug giingnan niya ang mga tawo, “Pagmarcha kamo libot sa siyudad, uban sa sundalo nga mag una sa Sudlanan sa Kasabutan.”) Matag prosesyon sa mga Katoliko sa balaan nga larawan diha sa nagkalainlain intesyon sama sa paglikay sa siyudad sa mga kadautan. Ug sa pagprosesyon sa balaang larawan ang Dios mihatag kaluwasan sa iyang katawhan sa tibuok siyudad sa kadautan nahipil usab ug benifisyo niini ang mga dili Katoliko ug mga protestante. Busa sa ilang pagpanaway sa prosesyon nahimo silang ingrato sa grasya sa kaluwasan batok sa kadautan nga gihatag sa Ginoo.

5) Nganong ang mga larawan sa inyong mga santos kung dili pa kana diosdios nganong inyo man gibutang sa inyong altar, palihog tagae kog husay niini? (Gikan ni Sister Luzvismina wala nagpaila unsa iyang relihiyon)

Ang altar maoy giilang balaan nga dapit, busa makatarunganun lamang nga kung ikaw dunay mga balaan nga larawan dinha nimo kini ibutang,  dili sa banyo o sa kusina ba hinuon. Sama kung ikaw adunay mga larawan sa imong mga minahal sa kinabuhi sama sa imong pamilya o kapikas makatarunganun usab nga ibutang sa insaktong dapit bilang respeto ug pagpadayag sa imong gugma kanila  ayaw ibutang diha sa inyong banyo o abuhan ba hinuon. Busa kining mga larawan sa balaan kay balaan man kini, ang insaktong dapit ana kanila didto sa altar. Diha sa Templo sa Dios ang larawan sa balaan gibutang gayud dinha sa Labing Balaan nga Dapit (1 Hari 6:23 Didto sa Labing Balaan Dapit nagpahimo siya ug kerubin) didto gayud sa pinakabalaan nga dapit gibutang ang larawan sa balaan (2 Hari 627 Gibutang niya ang kerubin sa pinakasuloran bahin sa Templo). Kay ang larawan sa Balaan nagkahulugan sa presensya sa Dios ( Heb 1:5 Ibabaw sa Sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios, ug gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin didto pasayloa ang mga sala.) (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin) Busa dili sayop ang pagbutang sa mga balaan nga larawan diha sa altar.

6) Nakita ko Katoliko nagluhod nag atubang sa larawan busa mao kini ilang gisimba? (Gikan ni Bro Joseph sa Pentecostal fourth watch)

Kung atong dawaton sa walay pag-uyon pinasikad sa imong pilosopia nga kung unsa ang imong giatubang mao ang imong gisiba, Diba tinuod nga kamong mga dili Katoliko o mga protestante nga sa inyong pagsimba nag atubang kamo sa stage, sa lamisa, sa inyong pastorpastor ug mini ministro? Usahay may nag atubang sa banda sama sa mga Born again dinimination? ato ba diay sabton nga kini mao inyong gisimba?

Ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika bisan kining mga Larawan sa balaan ana sa among atubangan dili kini mao among gisimba kondili ang gilarawanan ug ang Dios nga anaa naglingkod sa trono taliwala sa larawan sa balaan (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin) (2 Sam 6:2-5 Unya miadto si David u gang iyang mga tawo sa Balae-Juda, aron pagkuha didto sa Sudlanan sa Kasabutan sa Dios, Ang GINOO nga Labing Gamhanan, nga naglingkod diha sa mga kerubin. Gikarga nila ang Sudlanan sa us aka bag-ong karomata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtud. Maoy nagdala sa karomata nga gigargahan sa Sudlanan si Usa ug si Ahio, ang anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nag giya sa karomata. Si David u gang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa GINOO pinaagi ug alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyangpiyang.)

7) Mga Katoliko mihalok sa larawan unya ila kini gidalala sama sa rosaryohan ug uban pa, di ba wala man tay mabasa sa Biblia mahitungod niini? (gikan ni bro Alan sa Bible Baptit Church)

Walay mabasa sa biblia nga gidili ang paghalok sa larawan labi na kini dili diosdios. Ang paghalok sa mga Katoliko sa mga balaan nga larawan simbolo kini sa pagrespeto ug pagtahod sa gilarawanan. Gani sa Daang Tugon tungod sa respeto sa kasagrado sa larawan sa mga balaan pari lang ang makahikap niini kung dili ka pari, dili usab ikaw takos niini,  kay ang muhikap sa balaan nga larawan nga dili takos bisan wala tuyua, siya mamatay kay siya nakasala sa balaan nga larawan (1 Cron 13:9  Unya sa pag-abot niya sa gikaukanan ni Quidon gigunitan ni Usa ang Sudlanan sa Kasabutan kay natumba man ang baka nga nagguyod niini. Apan misilaub ang kasuko sa GINOO batok kang Usa, ug gipatay niya si Usa dihadiha) (2 Sam 6:2-5 Unya miadto si David u gang iyang mga tawo sa Balae-Juda, aron pagkuha didto sa Sudlanan sa Kasabutan sa Dios, Ang GINOO nga Labing Gamhanan, nga naglingkod diha sa mga kerubin. Gikarga nila ang Sudlanan sa us aka bag-ong karomata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtud. Maoy nagdala sa karomata nga gigargahan sa Sudlanan si Usa ug si Ahio, ang anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nag giya sa karomata. Si David u gang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa GINOO pinaagi ug alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyangpiyang. Ug sa pag abot nila sa giukanan ni Nacon, gigunitan ni Usa ang Sudlanan sa Kasabutan kay nalup-ug man ang baka. Ug nasuka ang GINOO kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa Sudlanan sa Kasabutan) Ingon ani ka taas ang respeto sa katawhan sa Dios sa mga balaan nga larawan. Busa dili usab sayup ang pagdaladala ug larawan, gani ang kalibutan napuno sa larawan u gang larawan maoy atong ilhanan sa us aka tawo nga siya gayud. Kung sayup pa ang pagdaladala ug larawan nganong nagdaladala Kaman sa imong nawong nga imo man nang larawan aron ikaw mailhan, tani leeg lang nimo ang imong gidaladala.

8) Diha sa Isaias 44:16-18 Gipasalikway ang larawan nga giisip nga diosdios nganong wala man ninyo gisalikway ang mga larawan? (gikan ni Bro Bernie sa Assembly of god)

Sakto ug angay dawaton sumala sa imong pangutana nga diha sa Isaias 44:16-18 Gipasalikway ang larawan nga giisip nga diosdios. Apan kung dili diosdios e apil ba nato sa pagsalikway? Sama sa larawan sa balaan? Dili gayud. Gani gibutang kini didto sa pinaka Labing Balaan Dapit sa Templo (1 Hari 6:23 Didto sa Labing Balaan Dapit nagpahimo siya ug kerubin) Ang mga kaaway sa Dios mao kadtong nagsalikway sa mga larawan nga balaan ug uban pang mga sagradong butang ila kining gidugmok ug gipanamastamasan (Salmo 74: 5-8). Busa ang mga butang nga sagrado ipatahod kini sa Dios sama sa iyang sanctuario (Liv 19:30) Gani diha gayud ang presensya sa Dios diha sa larawan sa balaan (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin).

9) Mga Katoliko miluhod atubangan sa Larawan tin-aw nga atung masabot nga ang Katoliko dunay diosdios, unas imong ikasulti bahin niini? (gikan ni Bro Arnel sa Calvary Baptist)

Ang katawhan sa Dios dili lang kay miluhod atubangan sa larawan nga balaan mihapa pa gyud (Josue 7:6 Josue mihapa atubangan sa Sudlanan sa Kasabutan ) Ang pagtulun-an sa Iglesya Katolika bisan kini giludhan o gihap-an, bisan kini anaa sa among atubangan dili kini mao among giludhan o gihap-an,  kondili ang gilarawanan ug ang Dios nga anaa naglingkod sa trono taliwala sa larawan sa balaan (Isias 37:16 “ O GINOO nga Labing Gamhanan, ang Dios sa Israel nga naglingkod sa trono ibabaw sa kerubin (larawan sa balaan) Ikaw ray Dios ray Dios sa tanang gingharian sa kalibutan) tataw diha sa biblia na ang Dios ang iyang presensya anaa diha sa taliwala sa mga larawan sa balaan ug mao kini ang tuyo sa atong Dios sa pagpahimo sa maong mga larawan sa balaan tungod kay diha siya makigkita sa iyang mga piniling katawhan. (Ex 25:22 Makigkita ako ninyo didto sa tungatunga sa kerubin) (2 Sam 6:2-5 Unya miadto si David u gang iyang mga tawo sa Balae-Juda, aron pagkuha didto sa Sudlanan sa Kasabutan sa Dios, Ang GINOO nga Labing Gamhanan, nga naglingkod diha sa mga kerubin. Gikarga nila ang Sudlanan sa us aka bag-ong karomata gikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtud. Maoy nagdala sa karomata nga gigargahan sa Sudlanan si Usa ug si Ahio, ang anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nag giya sa karomata. Si David u gang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa GINOO pinaagi ug alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyangpiyang.) Si Propeta Ezequiel mihapa atubangan sa altar sa Templo diin didto anaa ang larawan sa Kerubin (Ezq 41:18-19, Ez 43:3-4).

May 23, 2015 at 7:26 am Leave a comment

ANG PAGTAWAG OG AMAHAN

Sinulat ni: Bro Septofel Apurado

Pasiuna7ef39c9fb278c0441eb5062a80387784

Niining mobo nga han-ay mahitungod sa ‘Pagtawag og Amahan” atong masuta ngano ang Iglesya Katolika motawag ug Amahan sa atong Dios nga maoy nagbuhat sa tananng butang, makita ug dili makita, ang maong Iglesya nagtawag usab ug amahan sa  tawhanong amahan nga maoy kapikas sa atong inahan, ang ugangang lalaki gitawag usab ug amahan.  Gitawag usab nato ug amahan ang pangulo sa Iglesya nga Makita nga maoy gibilinan sa Ginoong Jesus sa pag-atiman sa iyang katwahan (pope), mga kapari-an gitawag usab ug amahan. Gani mga imbintor, tigdumala, tig-atiman gitawag man usab ug amahan ug uban pa. Kining maong han-ay gihimo aron sa paghatag ug husay sa  mga pagsupak  sa atong kaigsuunan  labi na niadtong mga tawo nga migula sa Iglesya Katolika nga mao ang Iglesya nga gitukod sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug nagpasakop hinuon  sa mga pundok nga gitukod lamang sa ubang tawo tungod sa gikab-ot nga negosyo o panginabuhi.

Ang pagtawag ug amahan diha sa nagkalainlaing kategoriya

Dios

Ang pagtawag ug amahan sa usa ka tawo ngadto sa us aka pagkamao ubos kini sa nagkalainlaing kategoriya. Ug kining maong kategoriya nagkalahi sa uban nga kategoriya ug busa dili nato sabton nga kini managsama ang tanan. Sama sa pagtawag nato ug Amahan sa Dios nga labing gamhanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ug kanato. Kining pagtawag nato ug Amahan ngadto sa Dios, dili sa rason nga siya atong tawhanong amahan nga kapikas sa atong inahan, dili usab sa rason nga gitawag nato siya ug  amahan tungod kay siya atong ugangang lalaki. Ang Dios gitatawag nato ug Amahan sa iyang pagka mao nga mao ang pagka-Dios. (John 20:20:17. Jesus saith to her: Do not touch me: for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say to them: I ascend to my Father and to your Father, to my God and to your God. ) Ang Ginoong Jesus nagtudlo kanato nga ang Amahan atong Dios. Gitawag siya ug Amahan sa kategoriya nga siya Dios, dili sa kategoriya nga siya atong tawhanong amahan nga kapikas sa atong inahan o wala nato siya tawga ug amahan sa ubang kategoriya kon di sa pagka-Dios lamang. Siya usab gitawag nato ug amahan kay siya ang nagbuhat kanato (Deut 32; 32:6. Is this the return thou makest to the Lord, O foolish and senseless people? Is not he thy father, that hath possessed thee, and made thee, and created thee?). Busa dili kita masayop kun ang Dios atong gitawag nga Amahan kay kini tungod man sa iyang pagkamao.

Tawhanong amahan

Ang kapikas sa atong inahan nga naghimugso kanato ato usab gitawag ug amahan sa maong kategoriya. Wala nato siya tawga ug amahan sa rason nga siya Dios, kay ang atong tawhanong amahan dili man Dios, wala usab nato siya tawga ug amahan sa kategoriya nga siya atong ugangan, kay ang atong tawhanong amahan dili man siya atong ugangan. Ang tawo nga kapikas sa atong inahan nga nagpahimugso kanato gitawag nato ug tawhanong amahan ubus sa pagtahod nato kanila   ( Heb 12:9Kon ang atong tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta gihapon sila.)(Ex 12:12 Tahura ang inyong amahan ug inyong inahan).Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa atong tawhanong amahan. Mas dili makatarunganon kung ang atong tawhanong amahan atong tawgon sa iyang kaugalingong pangalan o tawgon ba hinuon ug manoy, manong, kuya, kompari, o bai ba hinoon,  o ka barkads, nakasiguro ako nga makatilaw gayud ug bug-at nga kasaba sa ilang amahan ang naghimo niini.

Propeta

Ang propeta gitawag usab ug amahan sa maong kategoriya. Wala nato siya tawga ug amahan kay sila Dios, kay ang ordinaryong propeta dili man Dios.  (2 Hari 2:12 – nakakita niini si Eliseo<si Elias> ug misinggit siya Amahan ko, Amahan ko) (2 Hari 13:14 – Niining higayuna nasakit si Eliseo sa sakit nga ikamatay niya, ug si Joas ang hari sa Israel, miduaw kaniya mihilak ug miingon ‘ Amahan ko, Amahan ko… ) Ang pagtawag  ni Joas kang Eliseo nga amahan dili tungod kay si Eliseo Dios kay si Eliseo dili man Dios, siya gitawag ug amahan tungod kay siya sinugong propeta sa Dios. Labi na wala nato sila tawga ug amahan kay siya atong tawhanong amahan o atong ugangang lalaki kay kini lahi nga kategoriya. Busa dili usab sayop kon tawgon nato ug amahan ang usa ka ordinaryong propeta sa Dios.

Apostol

Ang apostoles gitawag ug amahan tungod sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo. Ang apostoles usa ka pari kay sila sinugo ug sakop  sa  pangulo nga pari nga mao ang atong Ginoong Jesu-Kristo. (Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari  nga halangdon nga tua sa prinsensya sa Dios – si Jesus Anak sa Dios) busa kay si Kristo Pangulo man nga pari ang mga apostol nga iyang sakop pari usab. Sama sa usa ka kapitan sa army, ang iyang sakop dili kini mga boys scout, kini mga army usab.Si San Pablo nga usa ka apostol, siya pari usab (Roma 1:1 –  Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita) siya us aka apostol, busa siya usab usa ka pari nga sakop sa iyang pangulo nga si Ginoong Jesu-Kristo (Roma 15:16 – Sa akong pagkasuluguon ni Kristo Jesus sa pag alagad sa dili Hudeo, nag alagad ako ingon pari sa maayong balita) busa siya usab tawgon ug amahan (Kay bisan pa kon duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong Amahan, Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo akong inyong amahan sa pagdala sa maayong balita diha kaninyo) Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa mga apostoles diha sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo, dili sa kategoriya sa pagka-Dios, sa pagkatawhanong amahan ug uban pang kategoriya  kay kini lahi nga kategoriya. Busa si Onesimo  gitawag ni San Pablo nga iyang anak bisan siya walay tawhanong anak, kay si San Pablo  ulitawo pa man. Nahimo niyang anak si Onesimo sa Maayong balita ug si San Pablo nahimo niyang amahan. (Filemon 1:10 –

Imbentor o tawong nakadiscobre

SiMartin Luther (1483-1546), German theologian and religious reformer, who initiated the Protestant Reformation (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.)   siya ang unang tawo nga mi protesta sa Iglesya nga gitukod ni Kristo nga mao ang Iglesya Katolika, siya usab ang unang mitukod ug pondok Protestantismo busa ang kasaysayan hangtod karon mitawag kaniya ug father of Protestantism kon amahan sa protestante .  Si Herodotus (484?-425 bc), Greek historian, known as the father of history (Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.). Si Hippocrates (460?-377?bc), greatest physician of antiquity, regarded as the father of medicine.(Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.) Busa dili sayop ang pagtawag ug amahan diha kanila diha sa maong  pagkamao sa nagkalainlaing Kategoria. Si Jabal gitawag ug amahan sa tanang nagbuhi ug kahayupan kay siya ang unang tawo nga mibuhi ug kahayupan diha sa biblia Gen 4:20. Unya si Tubal-Cain gitawag ug ginikanan sa mga tigsalsal ug tumbaga ug puthaw Gen 4:22.

Tigdumala

Ang First Sargent  sa battalion tigdumala sa mga sundalo gitawag sa mga sundalo ug master apan gitawag usab nila ug tatay kon amahan labi na kung kini taas na ang pangidaron . Mga kapatas, tigdumala, gitawag usab ug amahan. Gani dagahan sa mga Filipino nga makakita ug senior citizen tawgon dayun nato ug tatay kon amahan. Ug amahan sa atong suod nga higala nga taas na ang edad ato usab tawgon ug amahan bilang pagtahod kanila. Diha sa biblia nag ingon si Jose. Gen 45:8 Busa dili kamo ang nagpadala kanako nganhi, kondili ang Dios. Gihimo niya ako nga daw amahan ni Paraon, ug gitugyan niya kanako ang katungod sa pagdumala sa tibuok nasod, ug sa pag mando sa tibuok Ehipto.

Agalon o employer

(2 Kings 5:13. His servants came to him, and said to him: Father, if the prophet had bid thee do some great thing, surely thou shouldst have done it: how much rather what he now hath said to thee: Wash, and thou shalt be clean?)

Punto Kultura

Dili nato malilong nga daghan sa mga Pinoy nga magpatawag ug amahan sa ilang mga pinanggang pag-umakon sama sa (Dady, papa o tatay) Kita nasayud nga sa ilang pagpatawag ug amahan dili tungod kay nagpaila sila nga sila Dios  kon dili usa ka uyuan  . Gani duna usa’y mga Lolo nga amahan ang ilang ipatawag labi na sa pinaka una nilang apo, Kita nasayud nga sa ilang pagpatawag ug amahan dili tungod kay nagpaila sila nga sila Dios kon dili us aka apohan. Duna usay mga membro sa Organization nga sa ilang kasuod mga senior citizen nga ilang mga kauban gitawag nila ug tatay kon amahan,  Kita nasayud nga sa ilang pagpatawag ug amahan dili tungod kay nagpaila sila nga sila Dios kon dili usa ka magulang kamembro sa maong Organization.

Mga pangutana

1) Santo Papa gitawag sa mga Katoliko ug ‘Holy  father” nga sumpaki sa biblia (Juan 20:17) Ang Dios mao lamang ang Balaang Amahan o Holy Father nga atua sa langit.

Ang Santo Papa gitawag sa mga Katoliko ug ‘Holy  father” dili sa kategoriya sa pagka-Dios kay wala may doktrina ang Katoliko nga ang Santo Papa usa ka Dios.Holy Father buot ipasabot Santo Papa usa ka titulo sa opisina nga gihatag sa atong Ginoong Jesu-Kristo ngadto kang Pedro (Juan 21:15-17).  Si Pedro us aka apostol ug ang apostoles gitawag ug amahan tungod sakategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo. Ang apostoles usa ka pari kay sila sinugo ug sakop  sa  Pangulo nga Pari nga mao ang atong Ginoong Jesu-Kristo. (Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari  nga halangdon nga tua sa prinsensya sa Dios – si Jesus Anak sa Dios Heb 4:14) busa kay si Kristo Pangulo man nga pari ang mga apostol nga iyang sakop pari usab. Sama sa Kapitan sa Army ang iyang mga sakop mga army usab dili kini mga boys scout. Si San Pablo nga us aka apostol, siya pari usab (Roma 1:1 –  Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita) siya usa ka apostol, busa siya usab usa ka pari nga sakop sa iyang pangulo nga si Ginoong Jesu-Kristo (Roma 15:16 – Sa akong pagkasuluguon ni Kristo Jesus sa pag alagad sa dili Hudeo, nag alagad ako ingon pari sa maayong balita) busa siya usab tawgon ug amahan (Kay bisan pa kon duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong Amahan, Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo akong inyong amahan sa pagdala sa maayong balita diha kaninyo) Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa mga apostoles sama ni Pedro nga maoy unang Santo Papa diha sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo, dili sa kategoriya sa pagka-Dios. Maingon nga si Marcus gitawag ni Pedro ug anak dili sa unod kondili sa pagkatinun-an busa atong masabot nga si Pedro gitawag ug amahan kon papa. Dili lang kay papa kondili Santo papa kon balaan kay ang Iglesya Katolika dunay sugo sa pagbalaan kon pagsanto sa membro niini (1 Pedro 1:16 – Ang Kasulatan nag ingon magbalaan kamo kay ako balaan) busa ang pangulo nga gibilinan ni Kristogawas nga tawgon kini ug amahan kon papa nagbalaan usab kini kon Santo.

2) Mag Pari gitawag sa Katoliko nga Espirirtuhanong amahan sanglit duna na’y  espirituhanong Amahan nga mao si Abraham.

Mao kini kasagaran nga lansis sa mga membro sa MCGI-dating daan. Bisan magtahod ug amahan ang mga Katoliko ngadto sa kapari-an ila kining dungagan ug espirituhanong amahan aron kini mo sumpaki sa (Roma 4:16 si Abraham espirituhanong amahan) apan ang wala nila mahibaw-e nga ang Dios tawgon usab ug espirituhanong Amahan (Heb 12:9). Si Abraham nahimong Amahan sa pagtuo apan ang mga kaparian nahimong amahan diha sa Kategoriya sa pagka-apostol ug ang apostoles gitawag ug amahan tungod sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo. Ang apostoles usa ka pari kay sila sinugo ug sakop  sa  pangulo nga pari nga mao ang atong Ginoong Jesu-Kristo. (Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari  nga halangdon nga tua sa prinsensya sa Dios – si Jesus Anak sa Dios Heb 4:14) busa kay si Kristo Pangulo man nga pari ang mga apostol nga iyang sakop pari usab. Sama sa Kapitan sa Army ang iyang mga sakop mga army usab dili kini mga boys scout. Si San Pablo nga us aka apostol, siya pari usab (Roma 1:1 –  Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita) siya usa ka apostol, busa siya usab usa ka pari nga sakop sa iyang pangulo nga si Ginoong Jesu-Kristo (Roma 15:16 – Sa akong pagkasuluguon ni Kristo Jesus sa pag alagad sa dili Hudeo, nag alagad ako ingon pari sa maayong balita) busa siya usab tawgon ug amahan (Kay bisan pa kon duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong Amahan, Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo akong inyong amahan sa pagdala sa maayong balita diha kaninyo) Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa mga apostoles diha sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo, dili sa kategoriya sa pagka-Dios.

3) Asa mabasa sa Biblia nga usa ka Pari tawgon ug amahan?

Atong sayran nga ang Ginoong Jesu-Kristo usaka pari dili lang ordinaryong pari kon dili usa ka Pangulong Pari (Heb 4:14) ug tungod niini gitawag usab siya ug Amahan, dili lang gitawag siya ug Amahan kondili Walay Katapusang Amahan (Isa 9:6). Ang apostoles gitawag ug amahan tungod sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo. Ang apostoles usa ka pari kay sila sinugo ug sakop  sa  pangulo nga pari nga mao ang atong Ginoong Jesu-Kristo. (Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari  nga halangdon nga tua sa prinsensya sa Dios – si Jesus Anak sa Dios Heb 4:14) busa kay si Kristo Pangulo man nga pari ang mga apostol nga iyang sakop pari usab. Sama sa Kapitan sa Army ang iyang mga sakop mga army usab dili kini mga boys scout. Si San Pablo nga us aka apostol, siya pari usab (Roma 1:1 –  Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita) siya usa ka apostol, busa siya usab usa ka pari nga sakop sa iyang pangulo nga si Ginoong Jesu-Kristo (Roma 15:16 – Sa akong pagkasuluguon ni Kristo Jesus sa pag alagad sa dili Hudeo, nag alagad ako ingon pari sa maayong balita) busa siya usab tawgon ug amahan (Kay bisan pa kon duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong Amahan, Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo akong inyong amahan sa pagdala sa maayong balita diha kaninyo) Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa mga apostoles diha sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo, dili sa kategoriya sa pagka-Dios, sa pagkatawhanong amahan ug uban pang kategoriya  kay kini lahi nga kategoriya. Busa si Onesimo  gitawag ni San Pablo nga iyang anak bisan siya walay tawhanong anak, kay si San Pablo  ulitawo pa man. Nahimo niyang anak si Onesimo sa Maayong balita ug si San Pablo nahimo niyang amahan. (Filemon 1:10 –

4) Ang Biblia tataw nga nagtudlo nga usa lang ang tawgon ug Amahan nga tua sa langit nga mao ang Dios nga naghimo sa tanan. Apan Katoliko daghan kaayong gitawag ug mga Amahan.

Sakto kana nga ang Biblia tataw nga nagtudlo nga usa lang ang tawgon ug Amahan nga tua sa langit nga mao ang Dios nga naghimo sa tanan apan diha sa kategoriya sa pagka-Dios.  Ang pagtawag nato ug Amahan ngadto sa Dios, wala nato kini tawga siya ug amahan kay siya atong tawhanong amahan nga kapikas sa atong inahan, wala  usab nato siya tawga ug amahan tungod kay siya atong ugangang lalaki. Ang Dios gitatawag nato ug Amahan sa iyang pagka mao nga mao ang pagka-Dios. (John 20: 20:17. Jesus saith to her: Do not touch me: for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say to them: I ascend to my Father and to your Father, to my God and to your God. ) Ang Ginoong Jesus nagtudlo kanato nga ang Amahan atong Dios. Gitawag siya ug Amahan sa kategoriya nga siya Dios, dili sa kategoriya nga siya atong tawhanong amahan nga kapikas sa atong inahan o wala nato siya tawga ug amahan sa ubang kategoriya kon di sa pagka-Dios lamang.  Siya usab gitawag nato ug amahan kay siya ang nagbuhat kanato (Deut 32; 32:6. Is this the return thou makest to the Lord, O foolish and senseless people? Is not he thy father, that hath possessed thee, and made thee, and created thee?). Busa dili kita masayop kun ang Dios atong gitawag nga Amahan.

Kung atong sakyan ang mga pagsupak sa mga dili Katoliko o mga Protestante nga usa lang gyud ang ilang tawgon ug Amahan mao ang Dios, unsa diay itawag nila sa ilang tawhanong amahan? Da barkads ba?Kompari bah? O tawgon ba nila sa iyang ngalan?  Maayog dili kita santakuhon ug kasaba sa atong amahan nga ato lang gitawag ug kompari o paikoy. Ang Biblia tataw nga nag ingon ( Heb 12:9 Kon ang atong tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta gihapon sila.) (Ex 12:12 Tahura ang inyong amahan ug inyong inahan). Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa atong tawhanong amahan.

Si Kristo ug uban pang mga kaparian gitawag usab ug amahan. Atong sayran nga ang Ginoong Jesu-Kristo usa ka pari dili lang ordinaryong pari kon dili usa ka Pangulong Pari (Heb 4:14) ug tungod niini gitawag usab siya ug Amahan, dili lang gitawag siya ug Amahan kondili Walay Katapusang Amahan (Isa 9:6). Ang apostoles gitawag ug amahan tungod sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo. Ang apostoles usa ka pari kay sila sinugo ug sakop  sa  pangulo nga pari nga mao ang atong Ginoong Jesu-Kristo. (Busa lig-onon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari  nga halangdon nga tua sa prinsensya sa Dios – si Jesus Anak sa Dios Heb 4:14) busa kay si Kristo Pangulo man nga pari ang mga apostol nga iyang sakop pari usab. Sama sa Kapitan sa Army ang iyang mga sakop mga army usab dili kini mga boys scout. Si San Pablo nga us aka apostol, siya pari usab (Roma 1:1 –  Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus gipili pagka apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita) siya usa ka apostol, busa siya usab usa ka pari nga sakop sa iyang pangulo nga si Ginoong Jesu-Kristo (Roma 15:16 – Sa akong pagkasuluguon ni Kristo Jesus sa pag alagad sa dili Hudeo, nag alagad ako ingon pari sa maayong balita) busa siya usab tawgon ug amahan (Kay bisan pa kon duna kamoy 10,000 ka magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong Amahan, Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo akong inyong amahan sa pagdala sa maayong balita diha kaninyo) Busa dili sayop ang pagtawag nato ug amahan sa mga apostoles diha sa kategoriya sa maayong balita, sa pagkapari, pagkamagtutudlo, dili sa kategoriya sa pagka-Dios, sa pagkatawhanong amahan ug uban pang kategoriya  kay kini lahi nga kategoriya. Busa si Onesimo  gitawag ni San Pablo nga iyang anak bisan siya walay tawhanong anak, kay si San Pablo  ulitawo pa man. Nahimo niyang anak si Onesimo sa Maayong balita ug si San Pablo nahimo niyang amahan. (Filemon 1:10

May 15, 2015 at 3:17 am Leave a comment

Older Posts


May 2017
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031